terça-feira, 3 de maio de 2016

Mari Loke Luta Antes Elisaun 2017

.

Husi: Ediy da Costa Guterres

Elisaun geral 2017 falta tinan ida. Maibe la signifika forsa politika no eliti politika sira tur nonok deit. Balu hahu halo Planu no estratejia, komesa husi loby politika, kritika to`o kampanha negativu (negative campaign). Nia objeativu ba buat rua, Primeru, atu dada simpatia massa hahu agora hodi forma opiniaun publiku atu perpara ba tinan oin mai. Segundu, forma bareira komesa agora ba adversario iha elisaun mai.

Taur Matan Ruak ho Partido Libertasaun Popular (PLP) sai alvu primeru ba forsa politika no elit politika sira. PLP hanesan partodo foun difisil atu hetan ataka husi kualker forsa politika no elit politika nebe iha tamba PLP sei inusente hela, maibe Adversario PLP tenta ataka fali Taur Matan Ruak nebe tuir informasaun balu dehan TMR mak sei lidera PLP wainhira nia mandatu remata.

TMR manan iha elisaun presidensia 2012 tamba nia popularidade, tamba ida nee inportante ba TMR nia adversario politika atu tenta estraga popolaridade TMR atu hamenus simpatia husi elitores. La fasil no la iha espasu atu ataka TMR tamba durante TMR nia mandatu desijaun politika nebe nia halo bazea deit ba Konstitusaun, tamba nee adversario politika TMR nian buka meus hotu atu ataka hasoru TMR no loke funu antes elisaun geral agora.

Adversario sira buka kuak la hetan atu ataka TMR halo sira tenki halai ba kotu hodi lori fali isu klasik (tuan) hanesan krize 2006 hodi sai materia politika atu funu hasoru TMR. Isu refere hahu mosu husi lideransa FRETILIN Camarada Mari Alkatiri nebe iha konsolidasaun FRETILIN nian iha baze sempre kualia no Lider nee mos hakerek iha nia media social facebook.

Hanesan gerasaun FRETILIN senti triste wainhira kontinua rona Camarada Mari kanta nafatin kantiga tuan nebe ema hotu hahu haluhan no tau ba kotuk tamba gerasaun foun FRETILIN no nasaun ida nee hakarak atu hahu no loke pajina foun ba prosesu hari nasaun nebe nakonu ho pas no amijade.
.
Maibe Camarada Mari hahu halo politika lipa laran atu komesa loke problema pasadu no iha tempo hanesan Camarada Mari justivika an atu fase liman husi kualker problema nebe nia infrenta hodi atizi nia intereses politika iha futuru.

Kantiga tuan sira nee Camarada Mari hahu hananu wainhira besik elisaun ho lian makas iha palku politika ho intesaun atu rekopera fali konfiansa husi povu ba Camarada Mari ho Partido FRETILIN, maibe povu matenek los ona iha vida politika no devisil povu fo fali konfiansa ba Camarada Mari ho FRETILIN iha tempo agora.

Kantiga tuan nebe mak Camarada Mari sempre hananu besik elisaun hanesan problema krize politika militar 2006. Uluk iha elisaun 2007 Camarada Mari Alkatiri ataka Xanana Gosmao ho CNRT sobre krize 2006 ho lian makas Camarada Mari dun ema sira nee mak halo krize 2006 hodi obriga nia tun husi PM no iha fatin barak Camarada Mari mos sempre hatete katak nia sai husi PM atu salva guarda rai ida nee!

Tama ba iha elisaun 2012 Camarada Mari kontinua hananu nafatin kantiga hanesan hodi ataka lider nain rua Xanana Gusmao no Taur Matan Ruak iha elisaun presidensia no elisaun parlamentar. Isu kantiga seluk nebe Camarada Mari hananu maka, CNRT manan iha elisaun 2012 tamba muda votus iha Estae. Sai ona kultura politika hodi uza isu rua nee hanesan isu temporada (musiman) sai instrumentu ba Camarada Mari no FRETILIN hodi buka votus.

Maibe rejultado elisaun geral 2007 no 2012 partido FRETILIN la hetan votu signifikante atu lori hikas Camarada Mari no FRETILIN ba ukun, at liu tan iha elisaun 2007 FRETILIN manan maibe la konsege forma governu. La to`o deit iha nee, iha elisaun geral 2012 FRETILIN nebe durante nee hanesan partido primeru vencedor tun ba Partido segundu vencedor iha elisaun.

Perguntas, tamba sa mak Camarada Mari uja isu rua iha leten bebeik iha elisaun maibe rejultado elisaun FRETILIN sempre lakon no la kaer ukun? Hau nia resposta. Primeru, Camarada Mari uja isu krize 2006 atu justivika nia an katak nia la sala no krize nee akuntese laos nia kulpa! Maibe povu Timor Leste hotu hatene katak, Camarada Mari mak hanesan Chefe do Governu iha tempo neba no krize 2006 mosu tamba inkapasidade Camarada Mari nian tamba nee Xanana Gusmao hanesan Chefe Estado husu Camarada Mari atu regina-an. Tamba sa mak Camarada Mari lasimu realidade. Exemplu, kuandu iha uma, oan sira sai ba nakar no halo problema iha liur ema sempre dehan inan aman la hanorin.

Resposta segundu ba isu segundu, Camarada Mari sempre hatete katak FRETILIN lakon tamba Xanana Gusmao ba toba iha Estae hodi muda votus iha komputador. Isu nee atu halo kontenti Militante FRETILIN. Tamba wanhira Militante sira hatene lolos lideransa FRETILIN bele hetan violensia husi nia militante raisk. Exemplu, Camarada Lu-Olo wainhira lakon iha elisan presidensia 2012 Militante FRETILIN husi Kintal Bo`ot halo kedan reasaun tun ba ataka iha CCF hodi halo rahun vidro sede FRETILIN.

Maiske isu rua nee sai ona isu temporada kada priode besik elisaun no elisaun maibe maturidade povu diak liu ona tamba nee povu sempre fo nia votu ba partido no lideransa nebe mak hadomi tebes povu. No kada elisaun povu sempre aprende no estuda ba lideransa no partido politika sira nebe mak ukun sira. Wainhira iha priode ukun mak la diak povu muda sira nia votu ba partido no lideransa seluk nebe mak sira tau fiar atu halo mudansa ba povu.

Artigo ida nee hanoin pesoal la representa institucao nebe hakerek nain serviso ba. Hakerek nain hela iha Dili.
.

segunda-feira, 2 de maio de 2016

Cirilio loke dalan Lere halo insubordinação hasoru Estado

.

Husi: Ediy da Costa Guterres

Polemika Ezonerasaun Primeru mosu wainhira Governu hato proposta ba Presidente da Republika atu ekstende Mandantu Lere hanesan Chefe Estado Maior General Forsa Armada (CEMGFA) maibe Presidente la konkorda ho proposta refere.

Iha intervista lubuk ida nebe Media Nasional halo no husu Lere nia hanoin sobre polemika refere. Lere sempre dehan, la bele husu ba hau imi husu ba lei, lei dehan ami sai ami tenki sai. Ami sempre hakruk ba lei. Tambe nee Lere mos husu ba orgaun soberania sira hanesan Presidente Republika ho Governu atu iha konsensus kona ba kazu ezonerasaun Lere nian.

Wainhira Prezidente ho Governu hetan konsensus ida hodi aseita proposta segundu nebe mak Governu Propoin liu husi Conselu Ministru, Lere Anan Timur rasik halo insubordinasaun hasoru desizaun Estado nian. Insubordinação Lere mosu tamba Ministro Defesa (MD) Dr. Cirilio Inkapasidade (beik ten), lolos prosesu hato lista mai husi Conselu Superior Defesa Militar (CSDM), nebe nia membru sira konpostu husi Chefe Estado Maior General Forsa Armada (CEMGFA) Lere Anan Timur, Vise CEMGFA Filomeno Paixao, CEMG Falur Rate Laek enklui komandante komponente hotu iha institusaun F-FDTL. CSDM hanesan konselu ba MD nian no obrigaturio MD tenki rona konselu refere. Maibe MD Cirilio sei dauk rona at liu tur mesak mak halo lista hodi propoin ba Conselu Ministru no PM Rui hatutan proposta hirak nee ba Presidente da Republika hodi fo nia aseitasaun.

Ou dala ruma MD hanoin katak la persija rona CSDM nia opiniao tamba nee desijaun politika no Militar tenki submete deit ba politika tuir sistema demokrasia nebe pais modernu sira aplika iha sira nia pais.??  Ka MD Cirilio ho Lere kombina ona atu kria situasaun paniku iha sosiadade nia lete ou MD Cirilio halo hela Jogu MAUN BOOT SIRA NIAN?? Tamba elisaun besik ona no Partido foun balun nebe mosu bele sai KUDA METAN (kuda hitam) hanesan Partido Libertasaun Popular (PLP) iha elisaun 2017 agora.

Perguntas hirak nee mosu tamba MD Cirilio ho nia Asesor sira komprende diak sobre prosesu maibe tamba sa nia la rona opiniaon husi CSDM! Nune mos Lere, tamba sa Lere halo Insubordinação hasoru Estado serake durante nee Lere kualia ba publiku katak nia hakruk ba lei no desizaun politika.

 Hanesan General ida Lere mos la tuir ona dutrina militar dehan, “primeru kumpri (eksekuta) no segundu mak rekere” no la sai exemplu nebe diak ba forsa no gerasaun foun atu ba nati tuir. At liu tan wanhira Lere halibur oficiais Veteranus F-FDTL ho atributu Militar kompletu hodi halo konverensia da inprensa, la to`o deit iha nee, iha Dia 25/04/2016 Lere mos halibur veteranus Oficiais Falintil-FDTL nebe sei ativu hamutuk ema 49 hodi asina petisaun hasoru estado.

Karta petisaun nebe mak lidera husi Lere kontra mos Lei do Parlamento no 3/2010 Lei Defesa Nasional Artigo 63 sobre, Restrições ao Exercício de Direitos por Militares (tau bandu ka tau restrisaun ba Militar sira atu halao diretu sira), hanesan iha alinia 7 dehan, Os cidadãos referidos neste artigo não podem promover ou apresentar petições colectivas dirigidas aos órgãos de soberania ou aos respectivos superiores hierárquicos sobre assuntos de carácter político ou respeitantes às Forças Armadas (ema-sidadaun sira mak temi ona iha artigu nee labele promove ka hatoo petisaun koletiva hodi haruka ba orgaun sira soberania nian ka ba superior ierarkiku sira rasik kona ba asuntu ho karakter politiku ka kona ba Forsa Armada sira nian).

Hau hanoin ita hotu konkorda ho politika trazisaun jereasional nebe ita nia maun bo`ot sira halo komesa husi Maun Xanana Gusmao (XG) no Maun Taur Matan Ruak (TMR). Maun XG halo ona ida nee iha tempu Falintil, XG entrega Comandante em Chefe ba TMR. Maun XG aplika mos politika tranzisaun jerasional iha Governu hodi sai husi PM no intrega hikas kargu PM ba Dr. Rui Araujo. General TMR mos halo ida nee iha tinan 2011, nia sai husi Chefe Estado Maior General Forsa Armada hodi entrega hikas ba Lere Anan Timur. Tamba sa Lere agora labele halo ida nee?

Hare husi parte legal Lere tama ona ba ida reforma tamba Lere agora idade 64, tinan hira liu ba Lere uja lei reforma mak haruka Falintil FDTL primeru Grupu  Alin Laek ho Tera Mau Bulak nia grupu hamutuk ema 26 ba reforma. Tamba nee husu mos ba Lere atu hakru ba lei maiske Lere hanesan Veteranus maibe veteranus mos tenki hakruk ba lei tamba iha pais demokrasia lei mak bo`ot liu no ema hotu hanesan iha lei nia oin. Veteranus hanesan aset estadu nian no probidio atu lori naran veteranus hodi luta ba intereses pesoal Lere nian.

Insubordinação nebe Lere halo hanesan meius ida atu fo persaun ba Estado atu muda Estado nia desijaun hodi mantein Lere hanesan CEMGFM. Hau nia hanoin estado tenki forte no labele hakruk ba kualker persau husi pesoal ka organizasaun ruma iha rai ida nee no husu mos ba Lere atu hakruk ba prosesu hotu nebe estado halo tamba estado nee forma husi povu liu husi prosesu demokratiku iha elisaun geral.

Iha parte seluk Insubordinação nebe Lere halo hamonu mos nia figura iha kontekstu politika nasional no internasional. Tamba povu hanoin no hahu halo debate publiku sobre figura Lere atu truka TMR hanesan Presidente da Republika iha 2017 wainhira Lere sai husi F-FDTL, maibe la hatene Lere hakarak halo Insubordinação ho nia konsensia ka? Lider balu mak aproveita no pulitiza Lere hodi hamunu Lere ba rai kuak, fo resposta rasik!!

Polemika nee raik agora tama ba faze dialogu entre Governu no Veteranus Falintil-FDTL ho Prezidente da Republika nebe sei realija iha dia, 06 Maio 2016 iha palacio novre. Ita hotu iha esperasaun bo`ot ba dialogu nee hodi hetan solusaun nebe diak ba kazu Lere.
.

Vergonha:Família timorense vai ser despejada pela Câmara de Oeiras

.

Zizi Pedruco

De acordo com uma notícia divulgada pelo website FitiZini.com, “A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) quer despejar uma família de oito timorenses de uma casa municipal onde pagam renda (...) por causa de uma dívida antiga”.

O citado website informa ainda que a família pretende pagar a dívida às prestações porque não consegue pagar a pronto, porém, a CMO não aceita.

O Timor Hau Nian Doben conseguiu apurar que se trata de uma família com quatro menores e quatro adultos. Alguns membros deste agregado familiar estão em Portugal desde 1976 e moram nesta casa do Estado, em Laveiras - Caxias, município de Oeiras, há mais de 20 anos.

De acordo com uma fonte deste blogue, “A família timorense tem uma dívida para com a Câmara Municipal de Oeiras de cerca de dez mil euros, resultante de atrasos no pagamento da renda”.

Segundo nos foi informado, “todos os prazos legais já foram ultrapassados e a ordem de despejo é uma realidade”.

Membros da comunidade timorense em Portugal “estão a pensar na possibilidade de abrir uma conta solidária para angariar fundos para ajudar esta família”.

Enquanto timorenses em Portugal estão a ser despejados, muitos portugueses estão a gozar forte e feio em Timor os petrodólares do povo timorense, ganhando salários milionários, levando uma vida de lordes que nem nos seus mais pornográficos sonhos se atreveriam a sonhar, a maioria em cargos que de volta à terra deles nem se atreveriam a concorrer, porque as habilitações literárias não davam para tal atrevimento...Vá… Alguns de vocês sabem do que é que  eu estou a falar, alguns de vocês eu até conheço, sua cambada!

Timor-Leste foi descolonizado de uma forma criminosa por Portugal, o território foi abandonado pela então Metrópole dando assim origem à invasão indonésia,  que como todos sabemos deu origem a centenas de milhares de mortes. Imaginem só se os timorenses vos pedem uma indemnização pelos danos causados pela irresponsabilidade e crimes dos cowboys de abril?

Imaginem só! Portugal ficava de tanga, mais ainda...

Portugal tem uma dívida imensa para com os timorenses, que tal começarem a pagar, começando por exercerem compaixão para com esta família de timorenses? Que tal?

500 ANOS DE EXPLORAÇÃO E INJUSTIÇAS NÃO CHEGARAM? NÃO!?
.

sexta-feira, 29 de abril de 2016

Hakilar no baku meja maka marka arranke debate iha Parlamentu timoroan

.

Hakilar, baku meja no krítika ba prezidente Parlamentu Nasionál timoroan maka marka iha arranke debate parlamentar ne’ebé laiha presedente, insiste hosi partidu boot, CNRT, atu hili meza foun parlamentu nian.

Tensaun ne’e hahú mosu bainhira prezidente Parlamentu Nasionál, Vicente da Silva Guterres, Congresso Nacional de Reconstrução Timorense (CNRT), loke debate kona-ba rekerimentu bankada nian hosi nia partidu atu  substitui ka hala’o eleisaun ba prezidente Parlamentu Nasionál no Meza Parlamentu.

CNRT defende eleisaun ba  meza foun tamba lakon ona konfiansa ba iha prezidente  Parlamentu Nasionál (PN).

"Ba dahuluk iha istória PN nian no ba  República Democrática de Timor-Leste. Ida ne’e sai asuntu importante tebes ba Estadu, ho nia implikasaun ba vida povu nian", nia afirma.

Vicente da Silva Guterres husu atu debate ho "kalma no hakmatek" no afirma katak  rekerente sira tenki  funda ho " klaru" rekerimentu ne’e hodi fó tempu ba nia no membru sira iha  meza ne’ebé hakarak atu  intervein.

Komentáriu Vicente Guterres nian ikus mai hamosu krítika maka’as hosi bankada nia partidu, ne’ebé interrompe nia diskursu kritika komentáriu hirak ne’e, inklui ho baku meza.

Liliu bainhira prezidente parlamentu hatete katak ne’e responsabilidade hotu-hotu nian "evita golpe iha órgaun soberania PN , Governu, Prezidénsia Repúblika nomós golpe militar".

Husu fila fali atu "kalma no hakmatek no debate labele ho emosaun" maski iha kauza "asuntu sensível", tenta atu esplika  ida ne’ebé  konsidera faktu ne’ebé  kauza ba iha krize atuál.

"Ha’u iha kauza no hakarak koa’lia. Ita tenki fó tempu ba rekerente maibé tempu ne’ebé fó ba pelumenus sira ne’ebé haree karik bele halo deklarasaun ruma. Povu sira lakompreende no deputadu barak seidauk kompreende", nia afirma, bainhira deputadu barak hatete katak karik di’ak liu limite ba debate rekerimentu ne’e.

Liliu kona-ba komentáriu krítiku sira hosi  Prezidente Repúblika iha finál tinan kotuk, ne’ebé lori nia veto ba orsamentu, no desizaun ezonera xefe Estadu maiór jerál forsa armada (CEMGFA).

"Maibé razaun fundamentál hosi problema ho PR tamba saida hafoin ida ne’e nia kria kedas partidu polítiku ida. Iha kualkér atitude, kualkér pozizaun  PR nian, hahú senti katak ha’u fó vantajen ba partidu polítiu ne’e. Maibé ita tenki haree ninia faktu ", nia haktuir.

"Ha’u hetan akuzasaun iha jornál sira, rona no lee maibé ha’u laresponde. Ohin ha’u hakarak  uza tempu ne’e atu esklarese buat hirak ne’e hotu no responde buat ne’ebé koa’lia kona-ba ha’u, difamasaun ba ha’u hanesan alvu iha komunikasaun sosiál", nia afirma.

Natalino dos Santos, líder bankada CNRT, lee  fila fali rekerimentu ne’e, ho argumentu hodi hakotu bloku koligasaun ho Partido Democrático (PD) no hafoin  insiste iha lejitimidade atu  hili fila fali meza parlamentu.

"Ne’e laiha relasaun ho ezonerasaun ka kestaun hirak ne’e. Ne’e  rekerimentu ne’ebé hetan  assina hosi deputadu 29  partidu nian. Deputadu  sira assume kargu polítiku tuir desizaun partidu nian", nia haktuir.

"Karik iha asuntu polítiku atu debate iha partidu, hala’o debate iha bankada ka iha partidu. Iha ne’e ita debate  rekerimentu. No  plenáriu hanesan  órgaun soberanu, karik plenária deside, fó apoiu, kontinua prosesu ne’e ba eleisaun. Hanesan  prosesu ida  normál", nia konsidera.

Líder bankada CNRT ne’e insiste katak  Vicente Guterres "laiha ona  konfiansa hosi partidu no hosi deputadu bankada " no, tamba ne’e, "laiha ona autoridade".

"Karik laiha konfiansa oinsa maka  prezidente bele halo ninia servisu? Ha’u hanesan prezidente bankada mai no  sé ha’u nia kolega sira laiha ona konfiansa mai ha’u tenki resigna-an. Ha’u husu ba señor PR  bele foka ba rekerimentu no labele ba asuntu seluk", nia konsidera.

Adriano do Nascimento, hosi  PD no hanesan vise-prezidente parlamentu, insistie katak lakompreende  argumentu CNRT nian, afirma katak ninia partidu rejeita katak iha momentu balun sira  viola akordu koligasaun ho CNRT.

"Koligasaun lasignifika katak ami labele iha ami nia pozisaun. Maibé  sempre iha diálogu. Ami sempre diálogu ho CNRT no kontribuí hodi ultrapasa situasaun difísíl", nia hatete.

José Luis Guterres, líder hosi  bankada Frente Mudança, deklara katak ninia partidu apoiu iha mudansa, afirma katak  ninia partidu "kumpre misaun ba Estadu no povu" no konsidera"normál" prosesu mudansa iha lideransa.

"Ha’u iha konsiénsia hakmatek atu kumpre. Ita iha konjuntura foun, ho dezafiu internu ne’ebé maka’as no internasionál. Ita Presiza iha konsensu nasionál atu  luta ba harii Estadu ne’e , hodi defende direitu povu Timór nian", nia afirma.

"Tantu iha governu hanesan moos iha parlamentu ita tenki iha konsensu nesessáriu hodi iha  forsa no enerjia atu defende povu Timor-Leste. Apoiu eleisaun ba meza", nin afirma.

SAPO TL ho Lusa
.

quinta-feira, 28 de abril de 2016

Lei la fó dalan, Klamar Fuik-Koliati sa’e ba Jeneral

.

Jornal Nacional Diário - 28 de abril de 2016

Komandante Mar no Guerra, Pedro Klamar Fuik, bele lidera instituisaun Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), maibé lei militar nian la permiti atu Pedro Klamar Fuik sa’e kedas to’o Jeneral.

Brigadeiru Jeneral, Filomeno Paixão informa katak, lei fó dalan atu forsa F-FDTL nia laran bele iha Brigadeiru rua, kuandu Pedro Klamar Fuik ho Koliati mak ba troka nia ho Jeneral Lere.

“Ha’u la domina hotu kona-ba leis iha militar nian, mas ha’u la’os dehan labele, ita haree dada’uk ezemplu iha Polisia nian, iha Brigadeiru rua, iha forsa mós bele iha Brigadeiru rua, mas iha antividade liu,” informa Filomeno Paixão ba jornalista sira iha Palácio Prezidensiál Aitarak Laran Dili, Kuarta (27/04).

Maski Filomeno Paixão esplika katak, lei militar mak la fó dalan, maibé Filomeno Paixão la esplika detalles konaba artigu no konteodu lei ne’e.

Nia esplika, ko’alia kona-ba Pedro ho Koliati, Pedro mak iha antividade liu, la’os Koliati.

Nia esklarese, proposta Governu nian ne’ebé fó ba Prezidenti ikus ne’e, Governu halo konsultas ho instituisaun F-FDTL.

Hatan kona-ba situasaun iha F-FDTL nia laran ne’e oinsa, ho desizaun Estadu nian ne’ebé atu halo reforma ba veteranus hotu ne’ebé mak iha F-FDTL laran, Filomeno Paixão dehan, laiha problema.

“Desizaun ne’e seida’uk sai, ita rona hotu ona iha últimu reuniaun ho Konsellu Superior Defeza Seguransa, iha loron 6 Maiu 2016, sei iha reuniaun final ida atu ko’alia kona-ba kazu ida ne’e,” tenik Filomeno Paixão.

Nia haktuir, situasaun iha F-FDTL nia laran buat hotu la’o di’ak, laiha problema ida atu akontese.

Iha okaziaun ne’e, Filomeno Paixão mós informa katak, veteranu sira ne’ebé sei ativu hela iha instituisaun F-FDTL, la aseita ho Diretor Institutu Masional da Defeza, Pedro Klamar Fuik ho Koliati ne’ebé Prezidenti Repúblika (PR), Taur Matan Ruak, hili ona atu lidera F-FDTL. Desizaun Xefi Estadu hodi hili Pedro Klamar Fuik no Koliati ne’e atu troka Xefi Estadu Maior das Forsas Armadas F-FDTL, Maijor Jeneral Lere Anan Timur no Brigadeiru Jeneral Filemono Paixão.

Brigadeiru Jeneral, Filomeno Paixão informa katak, ida ne’e problema veteranu sira nian, iha forsa nia laran, laiha problema buat ida.

“Situasaun la’o, simplesmente iha intendementu husi Governu mak haree kona-ba intervensaun oin ida, Prezidenti Repúblika nia oin ida, mas ikus mai ha’u haree lós ona tanba, proposta husi Governu ne’e, mais simplemente husi parte veteranu sira mak ladun iha aseitasaun,” informa Filomeno Paixão.

Filomeno Paixão informa katak, iha sorumutu ho Prezidenti Repúblika (PR) Taur Matan Ruak ne’e, ko’alia kona-ba dezenvolvimentu iha F-FDTL nia laran.

“Hanesan normalmente, Jeneral nestemomentu laiha, ha’u ko’alia ho Prezidenti Repúblika kona-ba dezenvolvimentu ne’ebé ami halo hanesan relatoriu semanal,” informa Filomeno.

Nia dehan, iha sorumutu ne’e, sira ko’alia kona-ba komponentes F-FDTL, liu-liu kona-ba komponente naval nian.

“Komponente naval ami iha problema oituan kona-ba manutensaun barkos nian, maibé iha ona esforsu husi Governu atu selu enjeneiru sira ne’ebé mak hadi’a roo sira ne’e,” Filomeno Paixão fundamenta.

Nia esklarese, roo hat sei mai tan atu fó ba forsa komponente naval sira hodi uza atu kontrola tasi Timor.

Antes ne’e mós, veteranu Lere Anan Timur konsidera desizaun Prezidenti Repúblika nian ne’e, halo diskriminasaun ba sira hanesan veteranus ne’ebé sei ativu iha F-FDTL laran.

“Governu nia planu mak ida ne’e, husik ba ha’u sei kaer to’o 2017, i depois halo tranzisaun neneik ba jerasaun foun, maibé Prezidenti hakarak tranzisaun radikal ida hanesan Xanana uluk halo iha 1984,” katak Lere.

Lere Anan Timur dehan, nia lori veteranus hotu ne’ebé mak sei ativu iha F-FDTL nia naran hanesan Komandante Aluk, Komandante Sabika, Komandante Maunana, Komandante Maubuti, Komandante Rairia, Komandante Falur ho Komandante Hikis, tanba veteranu sira ne’e mak sei ativu iha F-FDTL.

“Ha’u nu’udar veteranus, ha’u dehan katak, ha’u lakohi sai karik nusa, sé ha’u lakohi sai, sé mak atu haruka ha’u sai, uma ne’e ha’u nian, la’os ema seluk mak halo ba ha’u,” Lere koalia ho lia maka’as.cos
.

terça-feira, 26 de abril de 2016

RUI ARAUJO AAT LIU SATANÁS

.

Vicente  Fernandes

Ha’u triste tebes uainhira ha’u haree situasaun politik iha ha’u nia rai doben, aat liu tan, haree saida mak Parlamentu Nasional no Governu halo ba ita nia aman boot, ba ita nia heroi nasional ida, Taur Matan Ruak.

Fulan balun liu ba ema ida hosi blog ida ne’e hakerek katak Rui sai malisan boot ida ba ita nia rai doben, ha’u mos hanoin nune’e maibe tuir ha’u nia hanoin, Rui aat liu Satanás.

Ita analiza took saida mak akontese hosikedas Rui Arauju hahu nia knaar hanesan Primeiru Ministru. Nia hanesan ema jerasaun foun ita iha esperansa boot katak politik foun sei hahu iha ita nia nasaun hodi dezenvolve hodi kombate kiak no mukit iha ita nia rai, maibe lae liu. Rui simu pose no instabilidade hahú kedas iha ita nia rai, kombate kiak no korupsaun sai nafatin mehi ka mehi aat ida ba Timor Oan.

Ho Rui ita nia rai asisti politik represaun, oho veteranu ida, perseguisaun ba media no kriasaun instabilidade boot iha ita nia rai. Rui konsegue duni tau veteranu (ita nia rikusoin boot ida) hirus malu, korupsaun nafatin, soe osan arbiru ba malu no povu kontinua nafatin sai penonton iha nia rai rasik. Rui laos malisan, tuir ha’u nia hanoin nia aat liu Satanás. Loron ida ha’u sei konta istória ida kona ba ema Ainaro ida ke servisu ba Apodeti to’o 1999, maibe agora laos importante, importante tebes mak ita loke ita nia matan no tenki kuidadu ho Satanás foun ke la’o hela iha ita nia rai no kria instabilidade iha Timor Oan nia leet.

Ema hotu foin hahu halo akuzasaun barak ba ita nia Prezidenti tanba Maun Taur hakarak halo mudansa jerasional iha komandu F-FDTL nian, ha’u konkorda ho ita nia Maun boot, to’o ona tempu ba ita nia katuas sira ba deskansa oituan, Maun Lere mos idade avansadu tebes, to’o tempu ona hodi reforma, Maun Lere ita hotu tenki hakruk duni no agradese ho fuan saida mak nia halo ba ita nia rai, ninia sakrifisiu iha ai laran no ninia kontribuisaun boot teb-tebes hodi ohin loron Timor-Leste bele hamrik iha mundu nia leet hanesan nasaun soberana no independenti.

Satanás foun iha Timor, Rui, tuir ha’u nia hanoin, nia halimar barak ona, sira halo jogadas foer tebes hasoru Maun Taur hodi nune’e sira bele hafoer Maun boot nia naran, maibe, tur tiha, la hetan, boy! Taur Matan Ruak mos ema ho “ulun toos” no hanoin ho ninia ulun rasik, laos hanesan Rui ke loron-kalan hatene de’it dehan, “Ya, Pak” ba ninia patraun Xanana. O la moe Rui? Karik lae duni.

Governu hatene ona katak Maun Lere labele ona asumi kargu Chefe de Estadu Maior Forsas Armadas nian no Maun Taur husu ba hadia lei organika maibe Satanás nia governu la rona no tuir lei kargu Chefe Estado Maior vale ba dala rua deit, labele liu tan.

Foin Satanás nia governu haruka naran rua ba Maun Taur nomeia, ida mak Maun Lere no seluk mak Pedro Klamar Fuik.

Maun alin doben sira, ita nia Maun boot hili Klamar Fuir (ha’u la dun konkorda ho Pedro hanesan lider F-FDTL nian) maibe afinal de contas, se mak kulpadu? Maun Taur ka Satanás nia governu? Se mak propoin naran Klamar Fuik nian? Saida mak ita nia Maun boot Taur bele halo? Maun Lere labele ona tuir lei, tanba sa Satanás nia governu la hadia lei organika? Sira ema kriminozu ke la iha respeito ba lei? Ka saida lolos?

Ema barak hirus Maun Taur maibe ha’u rasik sei la kompriende tanba sa imi la ba hirus Satanás no ninia governu? Tanba sa? Imi hotu hamutuk ho Satanás hodi hatun Maun Taur? Saida mak to’o ohin loron ita nia Maun boot halo hasoru ita nia rai ka ba ita nia povu? Husik ha’u dehan ba imi. Zero, Maun Taur nunka halo buat nein ida hasoru ita nia rai ka hasoru ita nia povu doben.

Rui Satanás mak hakarak divide ita hodi sira bele nafatin ukun tuir sira nia hakarak, hodi sira nafatin hanehan povu doben ida ne’e, hodi sira fakar povu nia osan ba projeitu ema bulak nian ke la fo’o vantajen nein ida ba povu, hodi sira tau osan kiik ba povu nia nesesidade baziku hanesan bee mos, saude no edukasaun. Ida ne’e mak sira hakarak no sira hatene katak sira tenke tau ba dook Maun Taur tanba nia la halo sira nia jogadas foer hodi sama povu.

Rui Araujo labele halimar ka kokotek  barak tanba nia laos Primeiru Ministru de jure nia sai Primeiru Ministru de facto tanba povu la hili nia (povu laos ema bulak) hodi nia tur hanesan bintang ida maibe povu hili duni Maun Taur iha eleisaun demokratika ida iha tinan 2012, Maun Taur manan ho votus barak tebes, kandidatu FRETILIN nian, kuitadu, lakon la halimar.

Maun Taur ninia lejitimidade hodi ukun boot liu Rui Satanás nian, ne’ebe diak liu Rui hatene tau nia aan hodi la hafoer tan ita nia rai nomos FRETILIN nia naran boot.

Rui Araujo karik moe oituan ba halo ninia servisu no hapara ona koko kria instabilidade, diak liu goza ona kargu PM nian tanba iha tinan 2017 povu ba foo reforma antesipada ba Satanás.

Moe laiha liu!
.

LA MUDA LEI PENSAUN VITALISIA, CNRT-FRETILIN SEI HETAN KASTIGU IHA 2017

.
Foto: Presidência da República de Timor-Leste, Facebook.
Jornal Nacional Diário - 26 de abril de 2016

Prezidenti Repúblika (PR), Taur Matan Ruak hateten katak, Partidu sira ne’ebé mak agora dadaun tuur iha Parlamentu Nasionál (PN), li-liu CNRT ho FRETILIN la muda lei pensaun vitalisia iha tinan ida ne’e, mak sira sei hetan kastigu iha 2017.

 Xefi Estadu ne’e esklarese, pensaun vitalisia ne’e ema husu iha fatin-fatin ejiji atu muda, no iha Dili foin dadauk universidade sira protesta. “Sira iha tinan ida atu muda, sé sira lamuda iha tinan ida ne’e, eleisaun besik ona, imi bele kastigu sira,” katak Taur Matan Ruak, hodi responde ba preokupasaun povu nian, liu husi dialogu komunitária iha Suku Uabubu, Postu Administrativu Ossu, Munisípiu Viqueque, Kinta (21/04).

 Taur Matan Ruak rekuñese katak, pensaun vitalisia ne’e, kontrariu oituan, tanba veteranu ida servisu tinan 24 iha ailaran, la simu hanesan ne’e, deputadu sira servisu tinan lima deit, hetan osan pensaun vitalisia. “Ida ne’e problema ida, ha’u mós kontra ida ne’e, maibé atu hasai lei,

Prezidenti labele halo, maibé ha’u ko’alia ona ho Parlamentu sira katak, sira prontu atu muda,” informa PR Taur Matan Ruak, hodi responde ba preokupasaun komunidade Hipolito da Silva nian ne’ebé kestiona mós konaba lei pensaun vitalisia ne’ebé mak to’o oras ne’e Parlamentu seidauk muda.

No tuir Hipólito da Silva, lei pensaun vitalisia ne’e, habokur de’it grupu ida no hamate povu ki’ik sira.cos
.

Lere entrega petisaun ba PR Taur “Ami la sai husi F-FDTL”

.

Jornal Nacional Diário - 26 de abril de 2016

Xei Estadu Maior F-FDTL, Major Jeneral Lere Anan Timur, hamutuk ho veteranu ativu sira iha F-FDTL, Segunda (25/4/16), entrega petisaun ba Prezidente Republika Taur Matan Ruak.

Konteudu husi petisaun ne’ebe asina husi veteranus 49 ne’e mak hanesan, veteranus FALINTIL hein ho laran hakmatek, bainhira anunsia katak, Prezidente Republika atu ba koalia iha Parlamentu Nasional, kona ba polemika ida ne’e, hodi hanoin katak Prezidente Republika sei hatur lia los kona ba konstitusionalidade ka lae ba nomeasaun Prezidente Republika halo, ne’ebe la tuir proposta Governu nian;

Veteranus FALINTIL, hakfodak tebes, bainhira haree no rona Prezidente Republika koalia iha uma fukun Parlamentu Nasional’

Veteranus FALINTIL sente todan tebe-tebes bainhira hahú fali koalia kona ba ‘Xanana ho Mari Alkatiri’, hodi insulta lideres ne’ebe hahú Movimentu Libertasaun Patria desde 1974, bainhira Prezidente Republika rasik la envolvidu liu ka seidauk envolvidu tan;

Veteranus FALINTIL, mos hakfodak liu bainhira Prezidente Republika temi fali CMATS (Certain Maritime Arrangement of the Timor Sea) iha Parlamentu Nasional, tamba “Ami hotu hein Prezidente Republika atu koalia kona ba nomeasaun ba Xefia Militar”;

Veteranus FALINTIL, haree katak Prezidente Republika hakarak hatudu Prezidente Republika maka manda liu iha rai ida ne’e, hodi orsida simu tiha proposta ida, aban lakohi fali, no mos Prezidente Republika fo liu importansia haleu Suku sira;

Veteranus FALINTIL, hatene Prezidente Republika Prezidente Republika konkorda tiha ho proposta atu tranzisaun neineik, ba tinan rua, maibe semana ida liu tiha, fila fali husi Suku, Prezidente Republika lakohi fali;

Tanba ne’e no tamba koalia ho Prezidente Republika mos Prezidente Republika la konsidera ona, maka Governu fo proposta ikus liu, hodi buka fo hanoin ba Prezidente Republika atu tetu didiak, hodi foti desizaun ne’ebe razoavel, katak tuir ponto de vista politiku, la’os legalista;

Ne’e duni desizaun Prezidente Republika nian la’os tamba proposta Governu nian; Governu laiha dalan seluk ona atu hato’o ninia konsiderasaun ne’ebe liga ho Veteranus FALINTIL ninain;

Prezidente Republika labele kompara ho Prezidente Republika sai iha 2011. Prezidente Republika sai husi forsas, ba kedas Prezidente! Povu tomak hatene ida ne’e! Veteranus FALINTIL koñese nia kbiit no la hanoin atu hetan buat boot ruma tan iha nia vida;

Veteranus FALINTIL, ezije maka respeitu ba sira nia dignidade!

Iha petisaun ne’e mos haktuir tan katak, desizaun ne’ebe Prezidente Republika hasai, la’os kona ba Komandante Lere deit, desizaun ne’e afeta Veteranus FALINTIL. Prezidente Republika duni sai Veteranus FALINTIL hanesan ema seluk ema let.

Tan ne’e hotu maka Veteranus FALINTIL, ne’ebe sei iha F-FDTL la simu Prezidente Republika ne’ebe foin dadauk hasai.

Petisaun ne’e sita tan katak, “ Ami htene, ami militar, maibe uluk ami veteranus FALINTIL, ho amia nia estoria rasik iha tinan 24! Ami veteranus FALINTIL, la aseita  Prezidente Republika hasai Komandante FALINTIL hanesan trapu, la ho honra ne’ebe ami merese!”

FALINTIL maka hanesan faktor determinante iha prosesu lebertasaun Timor-Leste nian; kuandu haree ba veteranus FALINTIL, Prezidente Republika tenke sukat Prezidente Republika nia hanoin husi perspetiva politika, la’os husi persepsaun legalistika, simplista no akomodativa ba intereses ne’ebe la’os nasionais.

“Ami veteranus FALINTIL, hein Prezidente Republika, atu konsidera petisaun ida ne’e, hodi tetu didiak no invalida desizaun infantilista ne’ebe hasaitiha ona! Ami, Veteranus FALINTIL, sei la sai husi F-FDTL, a não ser tuir periodu tranzisaun ida hodi fo tempu ba formasaun ba sira ne’ebe sei simu knaar ida Xefia Estadu Maior F-FDTL nian.”afirma karta petisaun ne’e.

“Ami hakarak fo hatene ba Prezidente Republika katak, ami Veteranus FALINTIL, tau matan hela ba ema balun ne’ebe hakarak sobu estabilidade iha nasaun ne’ebe ami, uluk, fakar ran no terus atu liberta…,.”

Xei Estadu Maior F-FDTL, Major Jeneral Lere Anan Timur hamutuk ho veteranu ativu sira iha F-FDTL ne’e to’o oha Palasiu Prezidensial Aitarak Laran, Dili, mais ou menus ponteiru relójiu nian baku ba tuku 09:00 OTL. La kleur deit kareta ofisiál militar ida kor metan ho xapa kor mean matríkula fitun rua (**) ne’ebé mak akompaiña ho kareta militar nian husi oin husi kotuk dolar ho velosidade normal mai para iha uma kadunan mutin ne’e oin.

La kleur deit, ema ho hatais farda militar nian ne’ebé tur iha kareta marka fitun rua ne’e nia oin, tun husi kareta no loke odamatan husi klaran parte liman karuk nian.

Jornalista sira ne’ebé mak hein ona iha odamatan atu tama ba Palacio Prezidenti nian, desde tuku 08:00 Otl,  ne’e fahi matan hotu ba iha kareta ne’e.

Ho neneik oituan hatun ain husi kareta ne’e, mak Xefi Estadu Maior das Forsas Armadas, Maijor Jeneral, Lere Anan Timur.

Alénde ne’e iha mós membrus forsas armdas veteranus ativu balun mós akompaiña Lere Anan Timur, hanesan Komandante Mau-Nana, Komandante Mau-Buti, Komandante Rairia no Komandante Hikis, hodi hakat ba iha Palásiu Prezidenti laran, hodi hasoru malu ho Xefi Estadu Taur Matan Ruak. Maibé Brigadeiru Jeneral Filomeno Paixão ho Koronel Falur Rate Laek mak laiha.

Iha sorumutu ho Xefi Estadu ne’ebé mak lori oras balun nia laran ne’e, ho objetivu veteranus ativu iha F-FDTL ne’e, hato’o sira nia karta ba Xefi Estadu, maibé Lere Anan Timur lakohi esplika ba públiku inklui média konaba keonteodu karta ne’e.

“Ami hato’o ami nia surat ba Prezidenti Repúblika, kuandu Prezidenti Repúblika responde mak ami halo komentáriu, obrigadu” hateten Lere Anan Timur ba jornalista sira iha Palácio Prezidensial Aitarak Laran Dili, Segunda (26/04), hodi hakat dadaun ba nia kareta.

Maske komitivas Lere Anan Timur nian ne’e, mai iha Palásiu Prezidenti nian ho kareta militar, no hetan seguransa másimu husi forsas armadas, maibé forsa veteranus ativu sira ne’e la hatais farda militar maibé sira hotu hatais ropa sivil deit. Tanba sira la hatais farad? Karik sira sai duni ona vida sivil?

Bain-bain, wainhira Maijor Jeneral Lere Anan Timur hasoru malu ho Xefi Estadu sempre fordadu, no hatudu uluk nini oin midar ba seguransa sivil sira iha Palásiu ne’e molok hakat tama iha Palásiu laran no sai fali husi Palásiu, maibé iha loron ida ne’e ita haree katak espresaun Komandante Lere Anan nian la hanesan ho iha loron bain-bain. Lere Anan Timur hatudu hamnasa liu deit depois nonok no hakat tama tiha Palásiu no sai fali mai lakohi fó komentáriu barak hodi hakat kedas ba nia kareta ofisiál.

Antes ne’e mós Lere Anan Timur deklara ona katak, nu’udar veteranus hamutuk ho nia maluk veteranus ne’ebé sei ativu hela iha F-FDTL ne’e, la simu desizaun PR Taur Matan Ruak nian, kona-ba atu sai husi instituisaun F-FDTL, tanba desizaun PR Taur nian ne’e, hanesan diskriminasaun bo’ot ida ba sira hanesan veteranus.cos
.

Ramos-Horta husu atu Austrália negosia fronteira marítima ho Timor-Leste

.

Sapo TL ho Lusa - 26 de abril de 2016

Eis-prezidente José Ramos-Horta husu atu Governu australianu aseita pedidu Timor-Leste no komesa negosia fronteira marítima permanente entre nasaun rua ne’e.

"Austrália bele halo liu no bele halo di’ak liu", hakerek Ramos-Horta iha artigu ne’ebé publika iha imprensa australiana.

"Austrália trava beibeik Kualkér tentativa hosi ami-nia parte hodi negosia fronteira marítima, no lakohi to’o agora, maski ho lansamentu ami-nia esforsu konsiliasaun obrigatória liuhosi Nasoins Unidas. Ida ne’e bele evita atu habelar no sei han tempu narauk, ho kustu ba parte rua, halo akordu atu negosia agora", nia hakerek.

Lembra katak disputa kona-ba fronteira entre nasaun rua ne’e remonta ba tinan 60 sékulu liubá, Ramos-Horta insiste atu Kamberra la bele akuza Timor-Leste hodi hakarak muda fronteira, "tanba la iha fronteira atu muda".

"Austrália, ko’alia hodi nasaun rua ne’e, hatete katak atuál akordu funsiona hela. Timor-Leste hodi an rasik hatete katak akordu atuál la funsiona", nia relembra.

Líder istóriku timoroan ne’e relembra katak pozisaun australiana iha pasadu halo negósiu envezde diskute iha rezolusaun debate fronteirisu ho Nova Zelándia, Ilhas Salomão, Nova Caledónia, Papua Nova Guiné no Indonézia.

Tanba ne’e, "tanbasá ho Timor-Leste la’e", kestiona iha artigu kona-ba Austrália aproveita hosi postura "karik buat 'naïve' [injénua]" timoroan hodi aseita akordu temporáriu, "de boa-fé" ho konfiansa katak Kamberra sei fó apoiu ba tentativa timoroan nian hodi dada pipeline hosi Tasi Timór to’o nasaun.

No akuza Kamberra hakarak repete buat ne’ebé akontese iha kampu Laminaria-Corallina ne’ebé "Austrália esplora totalmente" maski kampu, karik iha fronteira, tama iha territóriu timoroan, "dala rua besik liu Timor-Leste duké Austrália".

Ramos-Horta hanoin hikas katak Governu australianu halo espionajen ba Timor-Leste durante negosiasaun hosi atuál akordu temporáriu entre nasaun rua ne’e no Governu timorense nein pelumenus hodi arbitrajen internasionál tanba Austrália retira hosi jurisdisaun internasionál iha material ne’e.

"Hetan permisaun? Loos, maibé lamentável", nia hakerek, no afirma katak Austrália tenke hatán halo negósiu ho Timor-Leste ho nune’e fó iis foun ba dezenvolvimentu projetu petróleu no gás naturál iha Tasi Timór ne’ebé kontinua la la’o.
.

segunda-feira, 25 de abril de 2016

Permanecem as incertezas em torno ao comando das forças de Defesa timorenses

.

Díli, 25 abr (Lusa) - Descontentamento entre alguns dos veteranos, dúvidas sobre o processo formal de transição e críticas do atual comando estão a marcar o processo de transição na liderança das forças de defesa de Timor-Leste (-FFDTL), adiado desde outubro de 2015.

Fontes das F-FDTL, do Governo, do Parlamento e da Presidência do Governo ouvidas pela Lusa nas últimas semanas confirmam a tensão em torno a este processo, que dividiu as forças políticas e as instituições do país.

Desde setembro do ano passado, quando terminaram os mandatos dos atuais comandantes das F-FDTL, o Presidente da República, Taur Matan Ruak, já anunciou duas decisões diferentes, ambas polémicas, apesar de nenhuma ainda ter sido formalmente aplicada.

A 09 de fevereiro, Taur Matan Ruak anunciou ter decidido exonerar o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), o major-general Lere Anan Timur, promovendo como seu sucessor o brigadeiro-general Filomeno da Paixão de Jesus, até então número dois.

A decisão acabou por não ser concretizada porque ia contra a proposta do Governo - que defendia a extensão do mandato de ambos - causando tensão entre a Presidência, o executivo e o Parlamento Nacional e levando mesmo a recursos do Governo para o Tribunal de Recurso, que foram rejeitados.

Taur Matan Ruak nunca formalizou a decisão e recebeu este mês nova proposta do Governo, a de nomear o capitão-de-mar-e-guerra Donaciano Gomes (Pedro Klamar Fuik) como chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) e o coronel Calisto dos Santos (Coliati), como vice-CEMGFA.

Uma decisão conjunta do Governo e da Presidência que marcava uma "transição geracional" completa nas F-FDTL, apesar de Taur Matan Ruak reiterar que preferia "uma transição mais gradual".

Apesar do aparente consenso, dez dias depois da decisão continua sem haver data para a tomada de posse.

A 15 de abril, a Presidência explicou que "os pormenores relativos à promoção destes oficiais, bem como do chefe do Estado-Maior das F-FDTL e dos comandantes das Componentes, à promoção honorífica e saída dos oficiais atualmente em funções para a reforma e à organização da cerimónia oficial estão ainda a ser finalizados entre os serviços da Presidência da República e do Governo".

O assunto poderá ser hoje analisado na reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que decorre na Presidência.

Lere, que aquando da primeira decisão, praticamente não a comentou, tornou-se agora uma das vozes mais críticas da opção do seu comandante supremo.

Em declarações a jornalistas timorenses afirmou que não aceita abandonar o cargo, que não concorda com a decisão e, em privado, garante que vai continuar no cargo mais dois anos, pelo menos.

Outras vozes no seio das F-FDTL questionam a transição geracional demasiado rápida na estrutura de comando de uma organização militar ainda muito ligada ao historial das forças de resistência à ocupação indonésia, as Falintil.

Questões sobre a capacidade de liderança de Klamar Fuik, que tem menos antiguidade que o seu número dois, Coliati, e até sobre o papel que o antigo comandante do componente naval teve durante a crise política de 2006 marcam o debate entre os veteranos timorenses.

Politicamente todo este processo decorre num cenário de tensão também entre alguns dos principais líderes do país, nomeadamente depois das críticas de Taur Matan Ruak a Xanana Gusmão, atual ministro e líder histórico da resistência, e ao líder da Fretilin, Mari Alkatiri.

Timor-Leste tem marcadas eleições legislativas em 2017 e, tudo indica, Taur Matan Ruak poderá candidatar-se a primeiro-ministro, apoiado pela nova formação política registada no ano passado, o Partido de Libertação do Povo (PLP).

ASP // MP

Lusa/Fim
,

TMR needs to avoid Gusmao trap

.

By Ted McDonnell - Ted McDonnell

LIKE a bit of trash put out for the garbage man, Timor Leste’s current Pm Dr. Rui Araújo is set to be discarded by the grand puppet master Xanana Gusmao.

Appointed PM in February 2015, PM Rui was hand picked by Gusmao as his replacement.
.
However, as Gusmao edges closer to rejoining Fretilin – he is also set to dump his “buddies” at CNRT – Dr Rui is no longer useful in Gusmao’s grand unpleasant scheme for the future of Timor Leste.

It is believed former head of Timor Leste’s defence forces Major General Lere Anan Timor is looking at stepping out of his formal military uniform and pursue a lucrative political career.

Gusmao is believed to be trying to entice Major General Lere Anan Timor to become the new leader of Fretilin and the once great political party looks to discard Mari Alkatiri and long time loyalist Lu Olo. Both will be forced to retire or step down by Gusmao’s heavies within the party.

The entire game concocted by Gusmao is to trap current President Taur Matan Ruak, who will run for Prime Minister in 2017.

The problem for TMR if he doesn’t resign as President soon Gusmao’s trap will isolate TMR and his chances of success in 2017 become all but impossible.

Major General Lere Anan Timor like TMR is popular with the veterans. By joining Fretilin Lere will force many loyal veterans to turn their backs on TMR.

If TMR resigns now he can officially start campaigning thus turning the tables on Gusmao, who wants to serve his well known “two of clubs” on TMR.

A close confidante of Mari Alkatiri and Lu Olo said Gusmao is trying to manipulate both Fretilin leaders for his own reasons.

"Mari and Lu 'Olo are scared of Xanana. He has done so much to so many people they are both scared. Xanana is using Lere and Lere is too dumb or greedy to take Timorense money to realise it."

Men who have received Gusmao’s “two of clubs” include long dead former commanders; Alfredo Reinado; Leopoldino Exposto and more recently Mauk Moruk.

It is believed Gusmao continues to play power games in Timor Leste to avoid any criminal sanctions from alleged corruption and the alleged involvement in the murders of a number of people.
 .

domingo, 24 de abril de 2016

LEST WE FORGET - The Soul of Australia

.

J.H.M. - The Brisbane Courier, 25 April 1916

In the light of dawn, the break of day,
Through the waters chill they fought their way;
Like their sires of old, to the Motherland
They came o’er the sea, and they sprang to the strand;
And the blood of the Angles, the Scot, and the Celt
Grew hot in their veins as the war fire they felt.

In the light of noon, in the bright sunlight,
They fought up the cliffs from height to height;
And the sun shone down on that scene of strife
Where the ‘Soul of Australia’ came to life,
As the blood of Australians was shed on the sod,
For Australia, for Britain, Humanity, God.

Shall Australia mourn for the sons she has lost-
Should Australians weep? Nay! Great though the cost,
Joy mingles with grief, and pride mingles with pain,
For our boys died like heroes, and died not in vain.
And the ‘Soul of Australia’, new-born on that day
When her sons died at ANZAC, shall never decay.
.

sexta-feira, 22 de abril de 2016

Estatutu Militar La Fo Dalan Promove Korenel Ba Major General

.

Suara Timor Lorosae - 22 de abril de 2016

DILI- Estatutu Militar iha institusaun Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) la fo dalan ba membru atu pomove koronel hakat liu ba iha major Jeneral, tenki promove tuir diviza nunee labele kria konfuzaun ba publiku.

Tuir Membru Komisaun B Asuntu Defeza, Seguransa no Negosiu Estranjeiru Deputadu Bankada Cesar Valente tuir lei militar nian la fo dalan korenel promove ba major jeneral, maibe governu no Prezidensia halo tiha ona nunee estadu mak dalan hodi rezolve.

Lei Militar nian lafo dalan ita foti korenel ba liu major Zeneral maibe husi governu avansa ho lakunas no prezidente simu lakunas, agora estadu mak buka rezolve maibe problema mak mosu pro no kontra,” dehan Cesar ba STL Sesta (21/04/2016) iha Parlamentu Nasional.

Nia hatete atu rezolve lakunas neebe mak mosu sidadaun hotu fiar governu sei iha rezerva solusaun, hodi bele rezelve polimika neebe mak mosu ona tamba nee estadu mak tenki hare hodi ajusta lei.

Iha fatin hanesan Deputada Bankada Fretilin Josefa Pereira hatete tranzisaun iha F-FDTL bele iha maibe tenki gradualmente tuir Timor nia situasaun ho kondisaun, hodi hare espeilu patriotismu hanesan zerasaun tuan ba zerasaun foun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (23/4/2016). Timotio Gusmao
.

quarta-feira, 20 de abril de 2016

Ramos Horta:“Ita tenke hakruk ba desizaun PR Taur” – Xanana la fo komentariu

.

Jornal Nacional Diário - 20 de abril de 2016

Eis Prezidente Republika, José Ramos Horta, husu  Timor oan  hotu atu hakruk ba desizaun Prezidente Republika, Taur Matan Ruak ba nomeasaun Pedro Klamar Fuik ba Xefi Estadu Maior Falintil Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL) ho Coliati ba Vise.

“Se Prezidente halo ona nomeasaun  ne’e ita hot-hotu tenke hakruk ba desizaun Prezidente nian,  ne’e normal. Balun simu balun la simu,”esplika José Ramos Horta hafoin fila husi Inglatera ho aviaun Silk Air  iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato Dili Tersa (19/04).

José Ramos Horta  relembra katak,  uluk eleisaun ba  Prezidente Republika nia manan deit 70%, 30% la simu, maibe buka servisu ho deit 30%,  portantu ne’e mak lalaok Estadu.

“Entaun se nomeia ema ida ba Xefi Estadu Maior balun la simu ne’e normal,   ne’e ita país livre demokrasia, tantu sira la simu tanbasa  ne’e maka ha’u  la hatene,  ne’e normal iha situasaun demokratiku  sira bele kritika,”tenik Ramos Horta.

Ramos Horta rasik simu nomeasaun husi Prezidente Republika ba Pedro Klamar Fuik ba Xefi Estadu Maior F-FDTL no Coliati ba nia Vise.

“Ha’u ema  ne’ebe Prezidente Republika halo desizaun ruma  ha’u simu, ha’u  laos la hateten fali la simu. Portantu Prezidente Republika halo nomeasaun nia sukat buat hot-hotu maka halo  nomeasaun ne’e, la’os deit kriteriu ida rua, maibe nia sukat buat hot-hotu tane  buat hotu halo desizaun ida,”haklaken Ramos Horta.

Nune’e, Ramos Horta, mos husu ba Pedro Klamar Fuik ho nia Vise Coliati atu garante konfiansa  ne’ebe maka Prezidente Republika fo ona.

 Relasiona ho kargu xefia Xefi Estadu Maior F-FDTL Pedro Klamar Fuik  ne’e, Jose Ramos Horta mos sei buka koalia ho Jeneral Lere Anan Timur.

“Ha’u sei koalia ho tiu Jeneral Lere para  nia  hatudu sentidu  nudar  veteranu, nudar ema Estadu, sentidu Estadu para  kolobora nafatin para hametin dame estabilidade  iha  forsas armadas nia laran, iha nasaun nian laran.  Lere ne’e ha’u konhese nia diak uluk kedas ha’u hatene nia halo  buat hotu para Estadu ne’e iha estabilidade,”haktuir premiadu nobel da paz 1996 ne’e.

Alende ne’e mos, eis Prezidente Republika  Jose Ramos Horta mos promete  sei buka koalia ho Amu Bispu  no Sosiedade Sivil para haree halo dialogu ho lider politika sira ba jogada politika  ne’ebe agora akontese iha nasaun ne’e, hanesan iha Bloku Koligasaun rahun no hasai Vicente Guterres husi Prezidente Parlamentu Nasional tanba la obedese ona ba Partidu CNRT.

“Ha’u hanoin konfiansa la iha problema, importante maka bele halo jogada politika, maibe keta  haluha fali Governasaun no ezekusuan orsmental, se lae lakon tempu deit ho joga karta politika  depois la halo Governasaun, mas  Primeiru Minstru Rui Araújo nia la halo jogu politika nia ne’e ema teknokrata, ha’u fiar sel-seluk halo jogu politika bai-bain maibe nia halo Governasaun ne’e maka diak,”dehan Ramos Horta.

Xanana la fo komentariu

Iha oportunidade  ne’e, Jornalista sira husi Media Imprensa no elektroniku ne’ebé ezisti iha Timor-Leste hein hela eis Komandante Em Xefi Falintil  aktual Ministru Planeamentu  Investimentu Estratejiku (MPIE), Kay Rala Xanana Gusmão, iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato Comoro, ho objetivu atu enterevista kona  ba asuntu Kargu xefia   Xefi Estadu Maior F-FDTL ne’e, hafoin fila husi Nasoens Unidas,   maibe  Xanana tun husi Aviaun Silk Air,  tuku 02:00 OTL ba sae kedas kareta privadu  ne’ebe maka eskoltu sira  lori no  hodi kedan Xanana ba nia rezidensia.avi
.

terça-feira, 19 de abril de 2016

LERE ANAN TIMUR TANIS

.

Jornal Nacional Diário - 16 de abril de 2016

Xefi Estadu Maior das Forsas Armadas, Falintil Forsa Defeza de Timor Leste (F-FDTL), Maijor Jeneral Lere Anan Timur, la konsege ona trava nia matawen, wainhira koalia konaba ninia destiñu no nia maluk veteranus ativu iha Forsa Armada, ne’ebé Prezidenti Repúblika (PR) Taur Matan Ruak, desidi atu fó ona reformasaun ba sira.

Vetaranus ne’ebé mak luta durante tinan 24 nia laran hodi liberta rai ida ne’e, obrigadu tenki reforma, tanba sira nian tinan tama iha reformasaun nian, tuir lei estatutu militar nian.

Maibé Lere Anan Timur hamutuk ho nia maluk veteranus ativu sira konsidera desizaun Estadu fó reformasaun ne’e, la ho dignidade, no konsidera Estadu trata sira hanesan kriminozu, hodi nune’e Prezidenti hakarak hases sira lalais husi instituisaun F-FDTL laran.

Hafoin nonok oituan, hamos nia matan been ne’ebé turuk mai hanesan udan been habokon nia hasan ne’e, Jeneral Lere Anan Timur foti hikas fali hodi dehan, veteranu sira ne’ebé mak to’o agora sei ativu iha F-FDTL nia laran ne’e, elementu ne’ebé povu Timor Leste fó honra ba sira, no fó sira nia dignidade, hodi sira moris digñu iha instituisaun nia laran. Maibé ho reforma ne’ebé Prezidenti fó ne’e konsidera veteranus hanesan kriminozu.

“Reforma ne’ebé ke halo laiha dignidade ba ami, Prezidenti konsidera ami hanesan kriminozu ida, ne’ebé nia hakarak hases ami husi instituisaun,” deklara Lere Anan Timur ba jornalista sira liu husi konferensia imprensa ne’ebé hala’o iha nia hela fatin Farol Dili, Sábadu (16/04).

Lere Anan Timur haktuir, sira nia tempu to’o duni ona atu reforma, no ema hotu koñese sira ona hanesan veteranus.

“Ami na’in hira ne’e foin dada’uk imi rona katak, Prezidenti desidi ami ba hotu reforma. Prosesu reforma ne’e normal ba kualker instituisaun Governu, ami sira ne’ebé mak temi naran iha ne’e, ami nia idade to’o ona ba reforma duni, maibé ami la’os elementu bai-bain iha forsas armadas nia laran,” katak Lere Anan Timor.

Xefi Estadu Maior ne’e dehan, sira halo funu tinan 24 nia laran hodi harii nasaun doben ida ne’e, maibé nasaun ida ne’e harii ho ema rihun ba rihun nia ran no isin.

“Ami nia maluk rihun ba rihun, i li-liu ami nia mate mohu ba funu ida ne’e, maibé depois tinan 1999 ita ukun-an, ami prontu nafatin atu servi nasaun, servi Estadu to’o ohin loron,” relata nia.

Lere Anan Timur dehan, uluk iha ailaran, ema barak mak fó sira nia kontribuisaun hodi sira nia nai ulun ida bele moris, hanesan Xanana, Taur ho Lere.

“Imi (jornalista) husu tok, ita nia maun Xanana, husi loro monu to’o lorosa’e, ema hira mak la fakar nia ran para Xanana bele moris, husu ba Taur Matan Ruak, ema hira mak la fakar ran para nia bele moris para ohin loron nia bele sai Prezidenti, i ha’u mós alin barak mate tanba ha’u,” dehan Lere Anan Timur ho mata ben.

Tanba ne’e Lere dehan, nia lakohi nega buat ida ne’ebé mak nia alin veteranu sira halo ona ba nia moris to’o ohin loron.cos
.