segunda-feira, 27 de agosto de 2012

Fos 5 Tonelada Dodok Iha Armazen: “LH Konsidera MTCI Laiha Planu”

.

Jornal Nacional Diario - Segunda, 27 Agustu 2012

Diretur Luta Hamutuk (LH) Mericio Akara konsidera Ministru Turizmu Comersiu no Industria (MTCI) laiha planu bainhira nasaun seluk, porijemplo China haruka fos mai Timor Leste liu husi MSS, maibe laiha lanu hodi distribui ba povu ne’ebe nafatin halerik ba hahan, maibe governu rai deti fos hirak ne’e iha armajen to’o dodok tiha deit.

“MTCI iha tendensia la dun ajuda ita nia povo ne’ebe presiza hahan, maibe tamba sa mak tenki importa fos, sira dehan katak atu distribui ba povo, ba sira ne’ebe mak presiza hahan entaun ita konkorda atu importa fos, maibe to’o hikus mai la distribui hodi tau deit iha armajen, depois to’o dodok deit, depois dehan hahan laiha ona, ida ne’e it abele kategoria katak, mal jestaun no mal manajementu nebe gasta osan povo nia la ho planu, laiha benefisiu ba povu, ita konsidera hanesan hakoin povo nia osan deit,” hateten Mericio Akarak ba JNDiario iha nia knaar fatin, Palapasu, Dili (25/8), relasiona ho fos tonelada 5 ne’ebe dodok iha ramazen Tibar.

Mericio Akara mos salienta katak, ho laiha planua neebe estraga fos iha armajen, ne’e ita konsidera hakoi deit povu nia osan, ba futu husu ba Ministeriu ne’ebe kompotente tenki hadia hodi benefisia ba povu no husu ba KAK tenki halo investiga.

“Ida ne’e tuir loloos KAK tenki investiga, tanba ida ne’e mal manajementu no mal jestaun, ne’ebe la benefisiu ba povu, tamba MTCI laiha responsablidade no laiha akuntabilidade i hatudu katak MTCI laha seriu atu ajuda povo sira,” hateten Mericio Akara.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.