quarta-feira, 29 de agosto de 2012

Konsidera Promosaun PNTL La Los: “PN Eziji Bolu SES”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-Feira, 29 Agustu 2012

Reprezetante povu iha uma fukun parlamentu Nasional husi bancada Opozisaun FRETILIN, eziji Sekretariu Estadu Seguransa (SES) Francisco Guterres atu ba PN hodi esplika klaru kona ba prosesu formasaun Policia Nasional Timor leste (PNTL) nebe sei halo iha tempu badak.

Razaun bolu SES ba parlamrntu Nasional neé, tanba tuir membru deputadu sira katak iha prosesu promosaun ne’e, iha buat balun ne’ebe la los no la justu.

Iha Deklarasaun Politika, Deputadu david Diaz Ximenes husi bancada FRETILIN hatete, promosaun iha PNTL neébe mak atu halo iha tempu badak ne’e deputadu konsidera iha konkalikong iha laran, tamba promosaun ne’e halo la haree tuir ba ema nia kontribuisaun servisu.

“Bainhira atu halo promosaun tenki hare ba ema nia servisu, tanba nasaun ida foin sai husi konflitu nia laran, ne’e tenki haree mos ba ema ida nia partispasaun ba nia kontribuisaun servisu durante mosu konflitu ne’e,” dehan David Ximenes, Tersa (28/8) iha uma fukun PN.

Nia hatutan, “Laos ema neébe foin ajente sae kedas ba iha komisariu, ne’e la los ona, ne’e duni mak ami eziji ba SES, Komisariu PNTL komandante Jeral ho mos presidenti promosaun mai iha Parlamentu atu nune’e ami bele koalia ho sira.

Iha fatin hanesan, Prezidenti Bancada CNRT natalino do Santos hatete, Bankada CNRT mos eziji duni SES atu mai iha PN hodi justifika informasaun sira ne’ebe dehan promosaun iha PNTL lao la justu no iha interese privadu barak tama iha laran.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.