terça-feira, 28 de agosto de 2012

MSS Rekoinese Foos Tonelada 5 Aat: “Jacinto Regoberto Fo Sala Ba Armagen”

.

Notisia Husi TVTL - Segunda-Kalan, 27 Agustu 2012

Vice Ministru Solidaridade Sosial (MSS), Jacinto Rigoberto Dedeus rekoinese Fos kuaze tonelada 5 aat iha sentru Armagen Tibar.

Ministeriu Solidaridade Sosial sei halo distribuisaun fos ne’ebe diak ba komunidade ne’ebe presiza, inklui distribuisaun ba distritu ne’ebe mak sai sofre dejastre naturais.

Vice Ministru Solidaridade Sosial hato’o kestaun ne’e ba Televizaun Timor Leste hafoin remata enkontru segunda-feira ne’e iha Ministeriu Administrasaun STATAL, Dili.

Vice Ministru ne’e mos hateten, iha duni foos kuaze tonelada 5 mak aat iha sentru armagen Tibar, tamba rai iha okos no iha tempu besik MSS sei halo distribuisaun bajeia ba pedidu komunidade ne’ebe presija, inklui sei halo mos distribuisaun ba Distritu ne’ebe mak sofre husi dejastres naturais.

Jacinto Regoberto mos hatutan liu tan, foos armagen hirak ne’e aat tamba kondisaun iha sentru Armagen nian iha Tibar mak laiha fasilidade no kondisaun ne’ebe diak hodi rai foos.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.