quarta-feira, 22 de agosto de 2012

“Prezidenti Taur Eziji Buka Tuir Kilat Lakon”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 22 Agustu 2012

Prezidenti Republika Taur Matan Ruak Eziji Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) atu buka tuir lalais kilat ne’ebe lakon foin lalais iha membru Polisia departementu intelejensia nia liman.

Iha sorumutu entre Prezidenti Republika ho Sekretariu Estadu Seguransa, haruka instituisaun PNTL tenki identifika lalais kilat ne’ebe lakon.

“Prezidenti husu ami atu kontinua nafatin buka tuir kilat ne’ebe lakon to’o hetan,” dehan SES, Francisco Guterres, iha Palasiu Prezidenti Ai-Tarak laran foin lalais ne’e.

Prezidenti Taur mos husu ba PNTL atu investiga klean no tenki hola medida ba mebur ne’ebe halakon kilat ne’e.

Iha fatin seluk, Komandante Departementu Justisa PNTL, Superintendente Xefi Jose maria Neto Mok rekoinese katak, autor halakon kilat ne’e hetan ona suspensaun bazeia ba despaixu komandante Jeral hodi submete ba prosesu investigasaun.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.