quinta-feira, 23 de agosto de 2012

“SES La Koalia Sai Paradeiru Kilat PNTL”

.

Jornal Independente - Kinta-Feira, 23 Agustu 2012

Sekretariu Estadu Seguransa (SES) Francisco Guterres lakohi koalia sai, maski hatene ona paradeiru kilat PNTL ne’ebe lakon foin lalais.

“Hau lakohi koalia sai, uqueserto ami hatene ona se mak apodera kilat ne’e, hau hatene katak kilat ne’e monu mos iha liman ida ne’ebe diak no sei la kauza problema ruma,” dehan Francisco Guterres.

Tuir informasaun katak, kilat PNTL ne’ebe lakon oras ne’e dadaun iha Prezidenti Republika Taur Matan Ruak nia liman.

SES konsidera informasaun de’it depois mak komando fo sai. “ ne’e ita hotu rona, depois mak ami fo sai ba imi hotu oinsa,” dehan SES Francisco.

Tanba ne’e, Francisco dehan, semana rua ka ida tan, kilat ne’e iha ona PNTL nia liman.

Maibe sei iha prosesu rua mak foti hodi hasoru membru PNTL ne’ebe halakon kilat ne’e, ida mak prosesu krimi no ida prosesu indsplinar.

Oras ne’e dadaun membru PNTL halakon kilat ne’e hetan ona suspensaun, bainhira investigasaun hatudu katak, erru ne’e boot membru PNTL ne’e sei hetan dimisaun.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.