sexta-feira, 28 de setembro de 2012

“Ema Deskoinesidu Sona Estudante Sa’o Miguel Rofinu Iha Lafatik Komoro”

.

Notisia Husi TVTL - Kinta-Kalan, 27 Setembru 2012 

Rofimu Lilu ho idade tinan 20 hetan sona husi ema deskoinesidu iha Rotunda Comoro, familia vitima husu ba PNTL atu buka tuir autor husi kazu ne’e hodi prosesa tuir lei ne’ebe maka iha.

 Rofinu lilu idade 20 hanesan estudante eskola Sekundaria Sao Miguel, Komoro, iha kinta-feira ne’e, oras tuku 9 dadersan hetan sona husi ema deskoinesidu. 

 Oras ne’e dadaun, Rofinu tenki halo tratamentu iha sala aisiu Hospital Nasional guido Valadares (HNGV), tamba hetan sona iha parte kabun hodi halo nia kia kondisaun grave. 

Familia vitima husu ba PNTL atu kaptira autor ne’ebe sona hodi prosesa tuir lei ne’ebe vigora iha Timor Leste. “Ema ho motor sona tiha halai liu, ami husu ba PNTL atu kaptura autor ne’e no tenki prosesa tuir lei,” dehan familia Rofino. 

 Oras ne’e dadaun kazu ne’e submete ona ba iha Polisia Nasional Timor Leste hodi buka tuir autor. 
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.