quinta-feira, 27 de setembro de 2012

“Injustica Iha Pratika Justisa Ba Povu No Ulun Boot”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 26 Setembru 2012 

Konstituisaun garante katak, ema hotu hanesan, iha lei nia oin, maibe ida ne’e iha teoria de’it, tanba, iha pratika justisa povu kiik no ukun nain sira iha diferensia nafatin. Ezemplu konkretu, desizaun Tribunal ba ukun nain sira to’o oras ne’e seidauk ezekuta, maski desizaun husi Tribunal klaramente hasai katak ema ema ne’ebe kondena tenke tama prizaun.

 Kompara ho povu kiik ne’ebe maioria nia kazu naok hahan tamba hamlaha, tenke tama prizaun bainhira Tribunal hasai ona desizaun. 

 Ba kestaun ne’e, Eis Prizioneiro Carlos da Costa idade 29 hateten, nia parte sente konfuzaun no triste ba lalaok justisa iha TL, tanba, durante ne’e, membru governu barak inklui diretor sira hetan ona desizaun tribunal ba kazu korupsaun, maibe seidauk ezekuta. “Hau la kumpriende, tanba sa mak boot sira ne’e labele tama komarka, hanesan Lucia Lobato, Ruben Braz, no ema balun ne’ebe tribunal fo ona desizaun mas lao livre hela,” lamenta nia. 

Carlos mos hateten, tuir loloos, ema hotu iha lei nia okos no bainhira tribunal hasai ona desizaun tenki kumpri maske kazu ne’e kmaan ka todan. Nune’e , mos, antes ne’e, tuir ONG Judisial Sistema Monitoring programe (JSMP) ne’ebe durante ne’e halo advokasia ba area justisa katak, tratamentu kazu sira la hanesan, tanba mai ho nia natureza ne’ebe diferente. 

 Bainhira kazu ne’ebe envolve husi membru governu, dala barak nia pratika la hanesan ho kazu ne’ebe envolve husi ema baibain. Ezemplu, kazu barak ne’ebe envolve husi membru governu, maibe to’o agora seidauk tama prizaun, tanba sei hein desizaun tribunal rekursu. 
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.