sábado, 15 de setembro de 2012

"Labele Hanoin Gasta Osan"

.

Jornal Timor Post - Sesta-feira, 14 Setembru 2012

Lideres Partidu Politikus (Parpol) ne'ebe la hetan asentu iha Parlamentu Nasional (PN) husu ba kintu (V) Governu konstitusional atu realistiku ba planu ne'ebe aprezenta iha Parlamentu.

"Hau espera katak, laos halo deit planu maibe tenki realidade, tanba dala barak ita koalia barak implementasaun iha terenu laiha indikasaun diak," Prezidenti Partidu UDT, Gilman Expostu Santos hateten ba Jornalista sira iha Palasiu Prezidensial, Bairu-Pite, Kinta (13/9), hafoin hasoru malu ho Prezidenti Republika Taur Matan Ruak.

Lideransa Partidu UDT, Gilman fo hanoin ba estrutura V Governu konstitusional katak halo planu gasta osan barak tenki hala'o no tenki iha rejultadu ba povu nia moris diak.

Tuir UDT nia haree orsamentu kada tinan sempre sa'e maka'as maibe iha prosesu ezekusaun ladun zere ho diak ba programa orsamentu ne'ebe maka tau ona iha item anual nian.

Tanba ne'e, lideransa Partidu UDT ne'e, husu ba xefi Kintu Governu konstitusional para tau matan ba nia membru governu sira para halo ezekusaun tuir orsamentu ne'ebe mak preve ona.

"Ita labele halo planu hanoin deit gasta osan barak, maibe labele hanoin deit osan para nune'e halo planu ne'ebe maka diak sai haluah," Gilman dehan.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.