sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Lei ne'e ninia implementasaun ba ema hotu hanesan ka tuir Klase?

.


Tribunal Distritu Dili ninia desizaun seidauk vale ba eis Ukun Nain sira maibe Lei ne'e haka'as liu maka populasaun sira.

Izemplu konkreta ida maka eis Ministra Justica ninia kazu biar Tribunal primeira instancia deside ona maibe Tribunal Rekursu sei luut hela prosesu refere no Eis Ministra Justica sei pasiar hela tan ba Tribunal primeira instancia ninia desizaun seidauk definitivu.

Nune'e duni oh in (27/09/2012) eis Ministra sei sa'e merpati no tuur iha klase Bisnis ba Bali maibe populasaun iha Kampung Alor Dili justica ninia implementasaun oin seluk fali.

Desizaun husi Primeiru instancia tun la foo tempu atu populasaun halo rekursu no Governu liu husi parte seguranca Civil ho Panitera halo ona eviksaun obrigatoria ba populasaun sira. Ironia liu tan ema ne'ebe faan rai iha RDTL ne'e cidadaun estranjeira ida.

Ohin (27/09) lokraik Seguranca Civil akompania husi grupu ema civil balun tahu hena Kinur akompania panitera ba halo eviksaun ba uma ne'ebe estadu maka foo aluga ba populasaun sira iha Kampung Alor. Lei ne'e ninia implementasaun ba ema hotu hanesan ka tuir Klase?
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.