sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Na’ok-ten Tama Rezidensia Motael: “Amo Parokia Liman Kanek”

.

Notisia Husi TVTL - Kinta-Kalan, 27 Setembru 2012 

Rezidensia Parokia Motael naukten tama hodi naok sasan elektronika no mos hakanek amu Bigariu Parko Motael nia liman. 

Akontesementu ne’e porvolta 2 oras madoraga, nauk-ten tama iha rezidensia parokeia Motael hodi naok televizaun, resifer, parabola, no sasan nesesidades baziku iha rejidensia laran. 

Amo Geovania hafodak wainhira, ema deskoinesidu tama iha uma laran, amu konsege hakilar no hala’o reasaun hasoru maibe tamba hetan sona iha liman maka la konsege kaptura naok ten hirak ne’e, no akontesementu ne’e dala barak ona. 

“Sira tama kuaze 2 oras ba leten, sira foti sasan no halai hau duni nia depois nia dudu kadeira no hau monu mak botir kua hau nia liman,” dehan Amu Parokia. Xefi Suku Motael dehan, nia triste ho akontesementu ne’e, nia husu ba joven sira iha suku laran atu neon metin hodi nune’e ema deskoinesidu labele tama iha bairo laran ho fasil.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.