sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Orsamentu Tama Iha PN: “Membru Governu Proibidu Viazen Ba Liur”

.

Jornal Timor Post - Sesta-feira, 28 Setembru 2012 

Reprezetante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), husi bancada Opozisaun (FRETILIN) kestiaona ho membru governu balun ne’ebe la marka presensa wainhira nia Ministeriu halo relatoriu financial iha uma fukun, tuir deputadu sira, ida ne’e kontra rejimentu iha Parlamentu nianian.

 “Avizu ba ita nia membru do governu sira katak, wainhira orsamentu kuandu tama ona iha uma fukun, membru do governu sira labele halo viazen ba rai liur, ida ne’e sira tenki toma kordenasaun, responsablidade atu mai hataan iha ne’e,” dehan deputadu Joaquim dos Santos. 

 Preokupasaun ne’e hato’o husi deputadu sira, relasiona ho ajensia membru do governu ho direito balun, wainhira hato’o relatoriu ezekusaun orsamentu iha uma fukun, Parlamentu Nasional, Kinta-feira (27/9). 

Iha fatin hanesan, preokupasaun ne’e hatutan husi deputadu Inacio Moreira katak, ema hotu tenki kumpri lei, liliu servidor estadu sira, kuandu orsamentu tama ona iha PN tenki mai para debate, la’os halo fali viazen ba rai liur. 

 “Hau hakarak hatutan tan hau nia kolega Juaquim nian katak, wainhira orsamentu tama iha Parlamentu ne’e, laiha membru do Governu ida, diretur ida, ne’ebe maka toma responsablidade direta halo viazen,” Inacio sekunda.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.