quarta-feira, 12 de setembro de 2012

Populasaun Suai Ejiji Kompensasaun: "PM Xanana La Marka Prezensa Tamba Kondisaun La Premiti"

.

Notisia Husi TVTL - Tersa-Kalan, 11 Setembru 2012

Komunidade Suai lakohi atu sai atan ho terus iha riku nia leten, tamba ne’e, sira ejiji ba estadu atu halo sosializasaun uluk ba populasaun kona ba sira nia diretu, antes implementa projetu suplay Baze.

Estadu rau atensaun boot ba distritu Covalima konaba mega projeitu Sulay Baze iha suku Kamanasa Sub Distritu Suai, Distritu Covalima.

Maske projeitu ne’e lao ona, maibe populasaun Suai sei duvidas ba sira nia diretu, tamba durante ne’e laiha infomasaun kona ba kompensasaun ba populasaun nia diretu no mos oinsa bele muda populasaun sira nia animal husi fatin refere.

"Ami povu ne’e triste liu, tamba governu la esplika klaru kona ba kompensasaun," dehan komunidade.

Tuir populasaun sira hateten, wainhira mega projeitu ne’e implementa, populasaun sira susar atu halo to’os no hakiak animal, tamba ne’e, populasaun sira husu Estadu atu kria jestaun ne’ebe diak atu nune’e, populasaun sira labele sai hatan no susar iha riku soin nia leten.

Nune’e mos populasaun Kamnasa ne’ebe afeta liu ba Suai Suplay Baze, hein katak, liu husi mega projeitu ne’e bele sai sidade nabilan tuir promesas ukun nain sira nian no populasaun labele atu terus susar iha riku nia leten.

Antes hatan ba ezizensia populasaun nian, dahuluk Ministru Rekursu Naturais Minarai informa ba populasaun sira katak, Primeiru Ministru Xanana Gusmao kondisaun la premiti hodi partisipa iha sorumut ne’e, tamba ne’e nia husu deskulpa ba populasaun Suai.

Nune’e mos Ministru Alfredo Pires informa katak, prosesu ne’e seidauk final maibe la kleur tana tama ona ba prosesu kompensasaun, maibe proposta populasaun nia sei hato’’o ba Primeiru Ministru.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.