quinta-feira, 27 de setembro de 2012

“PR Taur Simu Karta Kredensial Husi Nasaun Republika Sosialista Vietnam”

.

Notisia Husi TVTL - Kuarta-Kalan, 26 Setembru 2012 

Embaixador Republika Sosialista Vietnam entrega karta kredensial ba Xefe do Estadu Taur Matan Ruak iha palasiu Prezidenti Nikolau Lobato, Dili. 

 Kuarta-feira (26/9) semana ne’e, embaixador Republika Sosialista Vietnam hateten katak, nia ilozia ba Xefe Estadu Taur Matan Ruak. Iha nia diskursu, Taur Matan Ruak hateten katak, relasaun Timor Leste ho nasaun Vietnam importante, tamba Vietnam mos bele fo kontribuisaun ba dezenvolvimentu iha futuru.

 Xefe Estadu Taur Matan Ruak informa tan katak, Timor Leste oras ne’e dadaun halo relasaun ne’ebe diak ho nasoens barak iha mundu, inklui Vietnam.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.