terça-feira, 11 de setembro de 2012

"Promosaun Diviza Harahun Hirarkia PNTL"

.
Nélson Belo
Jornal Timor Post - Tersa-feira, 11 Setembru 2012

Promosaun diviza ba ofisial Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) durante ne'e bele harahun hirarkia instituisaun PNTL, tamba promosaun ne'e la involve komando Jeral PNTL.

"Promosaun ne'ebe durante ne'e halo, hamosu konflitu iha instituisaun nia laran, ita bele dehan hakarun hirarkia, Hirarkia ne'e dehan uluk hau komandante ba nia, maibe agora hau sai fali komandante ba nia, prikologiamente susar atu ezekuta orden ida ho profesional, tamba uluk ida elementu deit tamba liu teste derepenti deit sai fali komandante," dehan Diretur Fundasaun mahein (FM), Nelson Belo, ba Jornalista sira, iha nia servisu fatin, Balide, Dili, Segunda (10/9).

Tuir Nelson katak, promosaun ne'ebe halao durante ne'e, bele hamenus loyalidade ba komandu tamba pessoal ne'ebe uluk komandante sei la simu hodi hakruuk ba membru neébe uluk hanesan nia elementu no situasaun ne'e bele harahun hirarkia PNTL.

"Promosaun ne'ebe uluk halo to'o agora ne'e la loos, knaar ne'e komando PNTL mak tenki jere, maibe asai tiha ida ne'e, mai fali iha politika, ne'e agora nakonu ho politika," dehan Nelson belo.

FM husu mos ba komisaun promosaun atu bele halo estudu hodi haree didiak vantazen no dezvantazen wainhira promosaun ne'e governu mak kaer, tamba iha instituisaun hanesan FALINTIL-Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL), komando F-FDTL mak halo promosaun diviza ba nia membru sira.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.