quinta-feira, 20 de setembro de 2012

Rezolve Problema Veteranus:“PM Xanana Husu Veteranus Organiza-an”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta-Feira, 19 Setembru 2012

Primeiru Ministru Kay Rala xanana Gusmao, husu ba veteranu sira atu ba oin tenki organiza-an, bainhira hakara eziji kona ba sira nia diretu, tanba ho nune’e deit maka bele fasilita Estadu no Governu atu tau matan hodi resolve sira nia problema ne’ebe mak durante ne’e sira infrenta.
 
“Veteranu sira iha diretu atu eziji sira nia direitu, maibe tenki organiza-an didiak, para fasil atu identifika, hanesan eis veteranus, eis prizioneiru ou ita bolu eis, eis, eis, buat sira ne’e hotu organiza malu forma tok hanoin diak balun para buat sira ne’e hotu bele lao diak,” hateten Primeiru Ministru Kay Rala xanana Gusmao ba Jornalista sira iha Palasiu prezidensial, Aitarak laran Dili, hafoin enkontru ho xefe estado Taur Matan Ruak, Tersa (18/9).

PM Xanana Gusmao kompara, iha Timor Leste difesenti sira sai ezemplu ba sosiedade tomak atu banati tuir, tanba maske difesenti maibe sira konsege organiza malu hodi nune’e fasil liu hodi ema bele tau matan.

Tuir Xefi Governu katak, bainhira organizadu ona, importante mak tenki la’o ho hanoin ida deit atu dezenvolve organizasaun, nune’e bele atende kualker problema ne’ebe mak mosu, ba dahuluk sei forma uluk konsellu veteranus iha distritu 13, nune’e bele hatenede tiha problema veteranus nia tomak husi baze, hafoin harii konsellu nasionalveteranus nian.

Bainhira konsellu veteranus harii ona, PM Xanana dehan, ba futuru asuntu veteranus labele partidariza, tanba esperensia veteranu ne’ebe mak iha nasional sempre unidade, maibe veteranus distritu nian sempre han malu.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.