quarta-feira, 24 de outubro de 2012

“Deputadu Bancada FRETILIN Ezizi Vice PM La Sama Entrega Karreta PN”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 24 Outubru 2012 

Bancada FRETILIN Ezizi ba eis Prezidenti Parlamentu Nasional, atual Vice Primeiru Ministru, Fernando La Sama de Araujo atu entrega ona kareta PN no residensia espesial ne’ebe to’o oras ne’e sei okupa hela husi Vice Primeiru Ministru La Sama. 

 ”Hau hakarak foti kestaun rezidensia ofisial PreZidenti Parlamentu Nasional no karreta anti bala ne’ebe oferta husi Kuwait nian ne’ebe eis Prezidenti PN seidauk intrega,” deklara deputadu Francisco Branco, iha uma fukun PN, (24/10). 

Deputadu Bancada FRETILIN ne’e dehan, lideransa politiku iha Timor Leste tenke fo ezemplo diak uza patrimonia estadu nian atu funsionariu publiku bele banati tuir ida ne’e.

 “Tradisaun Timor Leste ukun nain sira no boot sira maka fo ezemplu se lae lia fuan Indoensia nian katak, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, se boot sira mak hatudu uluk, kiik sira sei halo pior liu tan,” tenik nia. 

Branco mos dehan tan katak, husu ba Sekretariu Estadu asuntu parlamentar atu hato’o ba Vice Primeiru Ministru hodi entrega kareta no hamamuk ona uma ba titular orgaun soberanu segundu ne’e. 

Hatan ba kestaun ne’e, Prezidenti Parlamentu Nasional, Vicente Guterres hateten, nia rasik kombina ona eis Prezidenti PN, maibe to’o agora seidauk hetan fali rezidensia foun atu hela. 

 “Hau labele obriga nia sai lalais, tanba laos ita nia eis prezidenti PN ne’e mak lakohi husik uma ne’e,” Vicente esklarese. 
,

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.