sábado, 27 de outubro de 2012

Mari Alkatiri: “Loron Boot Idul Hadah Importante Ba Musulmanu Iha Mundo Tomak”

.

Notisia Husi TVTL - Sesta-Kalan, 26 Outubru 2012 

Komunidade Izlamiku Timor Leste komemora loron boot Idul Hadah iha Mejid Anu’ur Kampung Alor, Dili. Aji Arif Sagraha agradese kontribuisaun povu Timor Leste ba loron boot ne’ebe iha ho situasaun pas no hakmatek. 

Mosulmanu iha mundo tomak inklui komunidade musulmanu Timor Leste komemora loron Idul hadah iha ambiente ne’ebe hakmatek no pas mesjid Anu’ur, Dili. 

 Hafoin selebra loron boot ne’e, reprejetante islamiku no hanesan mos lideres istoriku Timor Leste, Mari Alkatiri hateten katak, selebrasaun loron Idul Hadah ne’e importante ba muzulmanu iha mundu tomak hodi fo tulun ba sira ne’ebe kbiit laiha hodi komemora loron boot ne’e. 

Iha oportunidade ne’e, Dr. Mari Alkatiri entrega simbolikamente animal karau Vaka ida ba komisaun organizadora hodi fahe ba komunidade musulmanu ne’ebe kbi’it laek hodi komemora loron boot Idul Hadah.
,

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.