terça-feira, 23 de outubro de 2012

PNTL Prende Droga; “Polisia Tenki Servisu Maka’as”

.


Jornal Timor Post - Tersa-feira, 23 Outubru 2012 

Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) prende droga ho marka sabu-sabu hamutuk Kilograma neen, tanba ne’e, Prezidenti Republika Taur Matan Ruak ho Primeiru Ministru Xanana Gusmao husu ba PNTL atu servisu maka’as liu-tan. 

 “Hau aproveita informasaun ne’ebe simu husi Primeiru Ministru katak, ita nia PNTL kaptura eis sabu-sabu, le’e la’os oituan, maibe sei fo responsablidade ba ita katak, ida ne’e ita kaptura ona, maibe ida ne’ebe ita la kaptura mak barak liu,” PR Taur informa ba Jornalista sira iha palasiu Prezidensial Bairu-Pite, segunda (22/10). 

Tanba ne’e, Xefi Estadu husu ba governu liu husi instituisaun relevante atu tau matan ba servisu ne’ebe maka halo, maske lei la forte iha prosesu kapturasaun hirak ne’e, dezafia ba instituisaun relevante para hadia lei balun. 

 “Ida ne’e presiza ita nia forsa vontade, determinasaun no dedikasaun maka it abele kombate kestaun droga loro-loron,, tempu ba tempu aumenta nia kuantidade,” dehan nia. 

Iha fatin hanesan, Primeiru Ministru Xanana Gusmao nu’udar Mos ministru Defesa no Seguransa (MDS) preokupa kestaun droga, prostituisaun no moras kontajiosas ne’ebe komesa akontese maka’as iha TL.

 “Kestaun droga aban (23/10) Komandante Longuinhos sei bolu imi (Jornalista) para hatudu saida mak ita nia intelejensia no polisia kaptura dadauk, oituan mai iha, atu esplika ba imi tamba sa mak buat sira ne’e mosu,” dehan Xanana. 

 Husi kestaun ne’e, atual Xefe Governu no MDS ne’e iha konfiansa katak, instituisaun PNTL komesa hadia dadaun ona hodi kordena ho Polisia husi Indoensia atu fo atensaun ba asuntu ne’e.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.