sexta-feira, 19 de outubro de 2012

Projeitu Supply Base, “LH Konsidera Governu Taka An Ba Komunidade”

.
Luta Hamutuk iha Suai
Jornal Nacional Diario - Sesta-feira, 19 Outubru 2012

Luta Hamutuk (LH) konsidera Governu taka an informasaun ba komunidade kona ba projeitu Supply base iha Kosta sul, tanba tuir observasaun Luta Hamutuk nian katak, komunidade ne’ebe afeitadu ba projeitu ne’e laiha informasaun, programa, kompensasaun no sira nia serteza involve komunidade la klaru.

Deputadu ONG Luta Hamutuk Joazito Viana koalia liu tan katak, tuir Planu Estratejia Dezenvolvimentu Nasional (PEDN) kosta soul hanesan koridor petroliu iha area mina no gas rai maran.

Nune’e iha 2010 orsamentu ba projeitu ne’e liu US$ 60 Milloens depois iha 2012 aumenta US$ 160 miloens atu dezenvolve kosta sul hanesan halo estrada, pontes, airoportu no baze de apoiu.

 Maibe Luta Hamutuk halo halo onbservasaun diretamente ba povu ne’ebe afeitadu ba projeitu ne’e laiha informasaun, programa ne’e implementa la klaru, kompensasaun mos la klaru, sira nia serteza involve komunidade laklaru i durante ne’e governu ba bolu deit sira ne’ebe identifika hodi suporta sira, la halo diskusaun kona ba rai.

“Ami hare intermus aproximasaun Governu seidauk loke an to’o komunidade ne’ebe afeitadu, tanba ami lao to’o Suai Camnasa, Suai Loro, no ba iha Belecasak, laiha koordenasaun, komunikasaun no serteza ba povu ne’ebe afeitadu,” dehan Deputi Luta hamutuk ne’e ba JNDiario iha salao Madre SPC, Kuluhun, Dili, Kinta (18/10).

 Nune’e, Luta Hamutuk deskobre komunikasoen entre governu no komunidade fraku tebes, iha area mina rai no gas maibe governu aloka sira iha nebee, agora husik natar to’os, oinsa bele hatene informasaun klean kona ba rikusoin komun idade nia husi governu.

 Buat rua importante ba Luta Hamutuk, importante husu governu halo proaktivu liu tan komunikasaun ho komunidade iha Kosta soul atu nune’e komunidade labele sai vitima ba dezenvolvimentu nasional.
.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.