terça-feira, 27 de novembro de 2012

“Bispu Basilio Duvida Istoria Boaventura”

.

Jornal Timor Post - Tersa-feira, 27 Novembru 2012 

Amu Bispu Dioseze Baucau Don Basilio do Nascimento duvidas istoria Don Boaventura da Costa nian luta ba libertasaun povu Timor Leste tamba to’o agora seidauk iha dokumentu ida mak prova kona ba istoria ne’e. 

Amu Bispo mos konsidera istoria Don Boaventura laiha fundamentu tanba luta ne’ebe Boaventura halo ne’e tanba reinu ho reinu entre Same ho Ainaro ou tamba luta ba Independensia. 

 “Maibe, istoria loloos nian ne’e hau mos la hatene, ema balun liu-liu husi politika foun sira ne’ebe hahu iha 1975 nian dehan katak, ida ne’e revolusaun ida hasoru kolonialismu, hau la hatene se hasoru kolonializmu ka lae, tanba ne’e mak hau dehan, kuandu dokumentu sira laiha ne’e, ita naran ida bele hateten naran buat ida no laiha fundamentu,” Amu Bispu hateten iha intervista ho Timor Post, Sesta (23/11) iha nia servisu fatin, Baucau. 

 Amu Basilio hateten tan, la hatene kona ba Don Boaventura nia istoria, maibe, tuir istoria ne’ebe Amu Bispo ne’e rona katak, Boaventura kontra maka’as hahalok ne’ebe Governu Portugues halo hasoru Povu Timor Leste. 

Iha oportunidade ne’e, Amu Bispo hateten katak, ninia parte la partisipa serimonia ne’e tanba hahu 26 Novembru, durante loron haat nia laran hala’o retiru ho padre sira hotu iha Dili. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.