terça-feira, 20 de novembro de 2012

“Deputadu Eladio Tendensiozu”

.
Eladio Faculto
Jornal Timor Post - Tersa-feira, 20 Novembru 2012 

Diretor Ezkola Sekundaria 5 de Maiu Manuel Verdial konsidera inspensaun ne’ebe halao husi membru komisaun F Parlamentu Nasional, deputadu Eladio Faculto tendesiozu hakarak hatun nia. 

Maibe, deputadu Eladio dehan, senti triste tanba ho terus ne’ebe mak eskola infrenta. “Hau fiar katak, eskola ida tenki hadia kedas iha tinan oin, orsamentu aprova maibe Ministeriu maka la kanaliza to’o eskola 5 de Maiu, ida ne’e hau haree grave tebes, tanba ne’e hau husu ba Ministeriu ne’ebe kompotente para hadia,” Eladio hateten. 

Nune’e mos, direitor eskola refere hatutan, nia rejeita akuzasaun ne’ebe estudante no professor balun informa ba deputadu katak nia la ativu iha eskola. 

Hatan ba preokupasaun ne’e, deputadu Eladio hateten, orsamentu ba hadia eskola Parlamentu nasional aprova ona maibe ba eskola Sekundariu 5 de maiu Governu seidauk aloka. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.