quarta-feira, 14 de novembro de 2012

“Deskonfia Kompania ETO Halo Korupsaun”

.

Jornal Timor Post - Kuarta-feira, 14 Novembru 2012 

Parlamentu Nasional Konsidera kompania Esperansa Timor Oan (ETO) manipula mina ne’ebe fornese ba estadu, tanba ema ense mina iha kompania ETO ho kupon U$50, maibe realidade litru la to’o no tanki kareta la nakonu. 

 “Tuir hau nia haree, iha diferensa boot iha presu mina entre kompania Aitula no ETO, Aitula presu U$1,40 cent, ETO U$1,50 cent, ne’e la’os foin akontese, maibe dezde tinan kotuk, kompania ETO pratika ona korupsaun ba osan estadu, ita hotu tenki tau matan ba ida ne’e,” deputadu bancada FRETILIN Aurelio Ribeiro hato’o iha Plenaria Parlamentu nasional, Tersa (13/11). 

Aurelio hatutan, iha kapital Dili laran, presu mina husi kompania rua ne’e diferensia U$10 cent, ida ne’e la loos ona, tanba antes sira hatama dokumentus ba tuir tender presu oin seluk, maibe deois manan tender presu mina hasae tan, pior liu litru mina la to’o. 

 Lamentasaun hanesan mos hato’o husi deputadu Bankada Partidu Demokratiku (PD), Virgilio Gornai, tan ne’e, nia husu ba komisaun permanente ne’ebe toma ba asuntu ne’e atu halo fiskalizasaun urjenti para hodi hateten nia realidade loloos, tanba oras ne’e presu mina iha pertamina kapital Dili kontinua sa’e maka’as. 

 “Atu hatene faktus loloos, hau husu ba komisaun ne’ebe toma konta ba asuntu iha leten, atu urjentimente tenki halo fiskalizasaun para hatene lolos motivu klaru, se lae, ita povu maka sai vitima,” nia dehan. 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.