terça-feira, 6 de novembro de 2012

“Eis ME Duun Kompania Australia Lori Halai Osan Millaun U$ 1.4”

.

Jornal Independente - Tersa-feira, 06 Novembru 2012 

Eis Ministru Edukasaun Joao Cancio Freitas duun kompania Lerecia Australia mak lori halai osan ne’ebe atu hari’i Televizaun Edukasaun nian hamutuk millaun U$ 1.4. 

Komisaun Anti Korupsaun (KAK) bolu eis Ministru Edukasaun (ME) Joao Cancio Freitas hodi presta deklarasaun, relasiona ho projeitu harii televizaun Edukasaun iha tinan 2009. 

Eis Ministru Edukasaun ne’e ba presta deklarasaun iha KAK ho kareta Mitsubishinumeru matrikula 15549, inkertu ne’e halo durante oras haat nia laran, hahu tuku 9:00 dader Otl to’o tuku 10:00 Otl. 

Inkeretu ba ME ne’e, relasiona ho orsamentu Jeral Estadu hamutuk millaun U$2 dollar America ne’ebe aloka ba Ministeriu Edukasaun, deskonfia iha aktu KKN tanba osan milaun U$ 1.4 gasta tiha ona maibe to’o oras ne’e Televizaun Edukasaun seidauk realiza. 

Entertantu Eis Ministru Edukasaun Joao Cancio hateten katak, to’o agora Televizaun Edukasaun seidauk iha tanba kompania mak lori halai osan U$ 1.4. 

 “Ami halo tiha pagamentu dala tolu, maibe ikus mai suplay fali ekipamentus second hand, hau haruka para kedas, la halo tan pagamentus, U$ 800 ami la selu,” dehan eis ME Joao Cancio (5/11) bainhira remata presta deklarsaun iha edifisiu KAK Farol Dili. 

Intermus politiak Joao Cancio dehan, nia hetan ona investigasaun, tanba ne’e kompania mos presiza responsabliza tanba lori halai osan estadu.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.