terça-feira, 20 de novembro de 2012

Festa Funu Manufahi; “Estadu Fo Omenazen Ba Nicolau Lobato no Alarico Fernandes”

.
                        

Jornal Independente - Tersa-feira, 20 Novembru 2012

Komemorasaun tinan 100 Funu Manufahi, Estadu Timor Leste sei fo omenazen ba eroi nasional Nicolau Lobato no Alarico Fernandes nuudar lideransa masimu Comite Central FRETILIN (CCF) iha tinan 1975.

Sekretariu Estadu Antigo kombatentes Luta Libertasaun Nasional (SEAKLN), Julio Sarmento ‘Meta Maluk’ hateten, homenazen ne’e fo hanesan onra estado ba luta sira ne’ebe sira halo ba TL nia ukun rasik an.

“Iha loron 28 Novembru sei fo kondekorasaun ba ema nain rua ba membru CCF, Saudozo Nikolao Lobaro no Alarico Fernandes ne’ebe oras ne’e dadaun iha Indonezia,” dehan nia iha nia serviso fatin, semana kotuk.

Entertantu, Deputadu Bancada FRETILIN, Francisco Miranda Branco hateten, estadu iha dever fo omenazen ba nia eroi no veteranus sira nia kontribuisaun ba Timor Leste nia ukun rasik an.

Nia dehan, Nicolao Lobato no Alarico Fernandes hanesan eroi nasional, tamba sira figura nasional laos ba fretilin deit, maibe ba povu no rai Timor Leste tomak.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.