sexta-feira, 23 de novembro de 2012

“FRETILIN Hatutan Funu Don Boaventura”

.
Timor Hau Nian Doben

Jornal Timor Post - Sesta-feira, 23 Novembru 2012 

Ministru Negosiu Estranjeirus no Kooperasaun (MNEK), Jose Luis Guterres haktuir, diresaun Asosiasaun Sosialista Demokratiku de Timor (ASDT) hasoru malu ho feen kaben Don Boa Ventura nian iha kakuit, Betano, manufahi, iha Junu 1974, objetivu husi hasoru malu ida ne’e hatutan funu Don Boaventura nian. 

Liu husi inkontru ne’e, Diresaun ASDT/FRETILIN hanesan Francisco Xavier, Nicolao Lobato, Jose Luis Guterres, Ramos Horta, Borjas da Costa no Leopoldo Joaquim hato’o mehi ASDT/FRETILIN nian hodi kontinua segredu luta ne’ebe Don Boa Ventura husik hela. 

Nune’e, Jose Luis Guterres hateten iha nia intervista katak, jerasaun foun iha momentu ne’eba, kuandu ema (malae) sira trata ferik katuas sira no mos la valoriza rai Timor, sira senti la diak, ne’eduni kuandu ASDT/FRETILIN hamrtiik iha 11 Setembru 1974 hakarak defende Independensia, maibe, ami iha konsensia katak, Independensia ne’e la’os ami iha tempo ne’eba maka defende de’it, luta ba ukun rasik an ne’e mai kedas husi bei-ala sira. 

Tuir nia, ASDT/FRETILIN buka atu hametin abut ba ukun rasik an iha rai laran no iha ita nia istoria, ne’eduni, hanesan homenazen ida ne’ebe ita presta ba iha bei-ala sira nia luta, entaun diresaun ASDT/FRETILIN ba to’o kedas iha KAKUIT, Betano, Manufahi hodi hasoru ita nia liu rai feto, viuva don Boaventura nian, purtantu, ASDT/FRETILIN irgullu tebes tanba bele hetan heroi nasional ida ninia kaben. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.