sexta-feira, 30 de novembro de 2012

“FRETILIN Husu KAK Investiga MAP”

.

Jornal Nacional Diario - Sesta-feira, 30 Novembru 2012

Partidu Opozisaun FRETILIN, iha Parlamentu Nasional (PN) husu ba Komisaun Anti Korupsaun (KAK), atu uza relatoriu Deloitte hodi investiga klean liutan iregularidades ne’ebe mosu iha Ministeriu Agrikultura e Pesca (MAP), husi periodu 1 Janeiru 2009 to’o 30 Junu 2011.

“Ami husu ba CAC atu uza relatoriu Deloitte ne’e hodi investiga klean liu tan iregularidade ne’ebe mosu ona iha Departementu de aprovizionamentu MAP nian,” sublinha Deputada Maria Angelica husi Bancada FRETILIN ba Jornalista Tersa foin lalais iha Parlamentu Nasional.

Nia afirma, FRETILIN hare katak, funsionamentu de aprovizionamentu MAP nian ne’e fraku tebe-tebes, tanba estrutura iha Ministeriu ne’e la halo nia servisu ho responsablidade.

Nia akresenta, mehi Timor Leste (TL) nian maka hakarak agrikultores sira mak tenki hetan vantazen husi orsamentu ne’ebe aprova tinan-tinan, atu agrikultor sira mak domina maioria iha atividades ekonomica iha area rural.

Maibe, tuir nia ohin loron agrikultor sira ba kuntribui ba numeru kiak ne’ebe a’as iha teritoriu tomak, no agrikultores nia oan sira mak hetan mal nutrisaun barak liu iha rai doben ida ne’e. Iha fatin hanesan, Deputadu Estanislau da Silva husi Bancada FRETILIN afirma katak, bainhira atu organiza servisu ida, dokumentus tenki pronto, la’os halao servisu ida ne’ebe ke dokumentu laiha. Deputadu husi Bancada FRETILIN ne’e mos haktuir tan katak, tuir FRETILIN nia hare buat barak mak grave teb-tebes iha MAP nia laran durante periodu rua nia laran (2009 to’o 2011).

 ”Ita lalika bosok malu, ha’u besik tinan 10 nia laran, hau laiha osan atu sosa kareta foun maibe Diretor barak kareta foun oi-oin deit, balun foin tama governu kareta foun oi-oin deit, hau hanoin sira nia avi riku karik, tanba hau nia avo sira kala kiak be hau osan laiha. Uluk dehan ami ne’e koruptor, maibe hau hein tinan 5 nia laran atu lori hau ba tribunal, maibe to’o agora seidauk lori hau ba Tribunal,” dehan Estanislau.

Nia akresenta, ida ne’e hatudu katak laiha konkluzaun administrative, tanba ne’e mak iha tinan lima nia laran agrikultor sira la ba oin. Tuir Estanislau afirma tan katak, Projeitu Pakote Dezenvolvimentu Desentralizasaun sira hotu mos la lao, tanba BOQ laos Ministeriu maka halo, maibe emprezariu sira mak halo, no osan ne’e transfere ba fali buat seluk.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.