sábado, 10 de novembro de 2012

Kazu Atabae, “Suspeitu Hetan Ona Primeiru Interogatoriu”

.

Jornal Independente - Sesta-feira, 09 Novembru 2012 

Suspeitu sira ne’ebe oho ema nain 6 iha Aldeia Tasi mean, Suku aidaba leten, Sub-Distritu Atabae, Distritu Bobonaro hetan ona primeiru interogatoriu husi Tribunal Distritu Covalima. 

 Komandante Polisia Serviso Investigasaun Kriminal (SIK) Superitendente Calistro Gonzaga hatete, entre suspeitu nain hat (4) ne’e mai husi familia uma laran rasik. 

Entertantu prosesu autopsia remata ona ba vitima hamutuk nain neen, kompostu husi feto nain 2, labarik minoridade nain 2 inklui joven nain 2. Mate isin hirak ne’e, Polisia investigasaun kriminal intrega ona ba familia vitima hodi hala’o prosesu funeral. 

Tuir Calistro katak, iha indikasaun primeiru ne’e problema eransa rikusoin, ne’e kompostu husi, rai, natar, animal, mortel, belak no seluk tan, indikasaun ida ne’e mak hetaniha fatin akontesementu, no atu hatene motivu loloos prosesu investigasaun sei lao hela. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.