sábado, 10 de novembro de 2012

Komunidade Sub Distritu Zumalai, Distritu Covalima konsume bee mota ba nesesidade loro-loron

.

Notisia Husi TVTL - Sesta-Kalan, 09 Novembru 2012 

Komunidade Sub Distritu Zumalai, Distritu Covalima konsume bee mota ba nesesidade loro-loron. Kleur ona populasaun hirak ne’e halerik ba bee moos maibe to’o agora seidauk hetan atensaun ba kestaun ne’e. 

Populasaun sira haktuir katak, kleur tebes sira hein atu hetan bee moos maibe to’o oras ne’e, kestaun ne’e sei sai nafatin mehi ne’ebe dook husi realidade. 

Komunidade hirak ne’e, obrigatoriamente uza bee iha mota hodi uza ba nesesidade loro-loron nian, maske sira hatene katak, bee ne’e laiha saudavel maibe laiha dalan seluk, komunidade hirak ne’e hein katak, wainhira pasazeiros ne’ebe liu husi fatin ne’e, liu-liu ba ukun nain sira bele apresia pasazeiros iha mota Mola. 

Nune’e sira husu ba governu atu matan ba populasaun ne’ebe durante ne’e uza bee refere, tamba ukun an tinan 10 ona maibe populasaun TL kontinua halerik ba bee moos.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.