quinta-feira, 22 de novembro de 2012

“Lere: CPD-RDTL Labele Manda Estadu”

.

Jornal Timor Post - Kinta, 22 Novembru 2012 

Major Jeneral (Majen) F-FDTL, Lere Anan Timor deklara, iha mundu la iha organizasaun ida maka manda Estadu inklui organizasaun CPD-RDTL, maibe estadu maka bele manda organizasaun sira. 

“Ita nia governu dala ruma preokupa grupu artemarsiais no grupu CPD-RDTL sira ne’e, organizasaun ida labele manda estadu, so estadu maka bele manda sira, Estadu iha meus atu manda ema hotu iha rai ida ne’e,” dehan Lere Ba Jornalista sira iha Kuartel Jeral F-FDTL, Fatuhada, dili, Kuarta (21/11), relasiona ho preokupasaun sidadaun nian ba organizasaun ne’ebe durante ne’e eziste iha rai laran. 

Maijen Lere hatutan katak, Estadu neebe hari’i isin ho ran, labele preokupa ba ema sira ne’ebe koalia arbiru, nia husu mos ba Timor oan hotu ita tenki kumpriende konseitu Estadu ida ne’e. 

Nia hateten, la preokupa ba organizasaun sira ne’ebe mosu maibe preokupa maka PNTL ho F-FDTL, tanba instituisaun seguransa rua ne’e maka halo defeza no seguransa ba rai ne’e. 

 “Hau dehan la preokupa organizasaun ki’ik oan sira ne’e, o halo demonstrasaun rihun ida mos Timor la naben,” dehan Lere. Nia esklarese, politiku sira ne’ebe durante ne’e koalia iha liafuan ne’ebe la hanesan, loron ohin bele koalia seluk, aban koalia fali seluk, maibe sei la afeita ba ita nia seguransa nasaun nian. 

Nia husu ba Timor oan hotu atu labele preokupa ba organizasaun ne’ebe mosuk barak iha nasaun laran, maibe preokupa deit ba povu nia moris. 

 Entertantu, kordenador CPD-RDTL Mario dos Reis hateten, Prezensa massa CPD-RDTL iha parte sul (Fatuberliu/Manufahi) husi veteranus no OPTT sira atu halo koperativa produsaun hodi hasa’e dezenvolvimentu ekonomia. 

Nune’e mos, relasiona ho informasaun husi komunidade sira katak Prezensa CPD-RDTL iha fatin ne’eba estraga ai horis komunidade Fatuberliu no okupa komunidade sira nia rain, Prezidenti Republika Taur Matan Ruak no Primeiru Ministru tun diretamente hodi hasoru, nune’e rona no haree diretamente movimentasaun massa CPD-RDTL/FRETILIN Movimentu iha fatin ne’eba. 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.