quarta-feira, 21 de novembro de 2012

“OJE 2013 Ba PN Hamutuk US$ 14 milhoens”

.

Jornal Nacional Diario - Kuarta, 21 Novembru 2012

Sekretariu Jeral Parlamentu Nasional (PN) Joao Rui Amaral, Tersa (20/11), ba aprejenta orsamentu jeral Estadu (OJE) PN tinan 2013 ho montante U$ 14,476 mil (Katorze milhoens, kuatru sentus i setenta sei mil) iha plenaria.

Joao Amaral dehan, orsamentu Parlamentu Nasional ba tinan 2013 hamutuk U$ 14,476 mil, fahe ba despezas korentes hamutuk U$ 2.727 mil no U$ 1.749 mil ba despezas kapital.

Nia hatutan katak, kompara ho orsamentu 2012 nian, total despezas ba 2013 nian diminui U$ 1.093 mil signifika 7.02%. Nia dehan, ba kategoria salariu I vensimentu, proposta orsamentu 2013 hamutuk US$ 7 mil, ekivalente 0.17% kompara ho orsamentu tinan 2012, tanba iha tinan 2013 iha subsidiu manutensaun kombustivel ba deputadus no aumenta subsidiu revisaun ba funsionariu sira.

Nia haktuir ba kategoriu bens de servisu, ba proposta orsamentu tinan 2013 sei iha aumenta US$ 946 mil, ekivalente 13.07% kompara ho tinan 2012.

Nia salienta, aumenta boot liu ba kategoria ida ne’e, iha viazen estranjeiru ne’ebe hamutuk U$ 1.117 mil, ekivalente 108.51%, formosaun professional workshop US$ 305 mil, akivalente 42.48%, serviso profesionais US$ 213 mil ekivalente 13.95%.

Nia aforma mos, ba kategoria capital menor, ba proposta orsamentu 2013, ekivalente 60.58%, kompara ho orsamentu tinan 2012 ninian, tanba iha tinan 2012 despezas barak liu ba sosa viaturas terseiru deputadu legislatura hamutuk 65.

 Nia dehan, ho medidas foun ida ne’e, bele ona fo oportunidade ba kada bankadas, I supervizaun prezidenti bancada ninian atu jere fundus ida ne’e ba nesesidade bancadas nian.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.