segunda-feira, 26 de novembro de 2012

“ONU Promete Fo Kompensasaun Ba Vitima Asidente Trafiku”

.

Jornal Independente - Segunda, 26 Novembru 2012

Reprezetante espesial Sekretariu Jeral Organizasaun Nasoes Unidas (ONU) ba Timor Leste, Finn Resken Nielsen promete sei fo kompensasaun ba familia vitima asidente trafiku inklui uma sira ne’ebe hetan estragus husi Staff United Nation Mission Integrated in Timor Leste (UNMIT) molok mandatu remata iha loron 31 fulan Dezembru tinan ida ne’e.

 “Hau rekonese kazu hirak ne’e no hau koalia ona ho hau nia staff sira atu oinsa selu lalais kompensasaun ba familia vitima antes ami fila baa mi nia rain,” hateten Finn Riesken ba INDEPENDENTE iha Aeroportu Internasional Nicalou Lobato, Comoro, Dili sabadu semana kotuk.

Finn dehan, ONU sei la fo deit konpensasaun ba vitima asidente trafiku maibe, inklui mos problema uma komunidade ne’ebe Staff UNpol sira halo estragus husi ahi sirkuitu.

Nune’e, kazu asidente tranzitu iha tinan 2012 ne’ebe komete husi membru UNMIT hamutuk 86 maibe, numeru ne’e la rejulta ema mate.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.