quarta-feira, 21 de novembro de 2012

PM Xanana Fó Millaun $1 ba Povu Haiti

.

Jornal Independente - Manuel da Silva - 21.11.2012

DILI:Maske Timor-Leste nu’udar nasaun ida ne’ebé mak ki’ak liu iha mundu maibé iha komitmentu ajuda nasaun sira seluk ne’ebé mak hasoru problema hanesan dezastre naturais.

Ezemplu konkreta mak Primeiru Ministru Xanana Gusmão lori povu no estadu nia naran intrega millaun $1 dollar Amerika ba nasaun Haiti tanba dezastre anin boot ne’ebé est raga rai ne’e. Haiti ukun an tinan 208 ona maibé TL iha komitmentu ajuda hodi hatudu solidaridade povu TL iha mundu.

 “Ha’u lori povu nia naran (ha’u) fó duasaun millaun $1 dollar Amerika ba povu Haiti sira nia sofre,”dehan PM Xanana. Ajudu ne’e, dehan PM Xanana, la’os ba povu Haiti de’it maibé antes ba nasaun seluk ne’ebé hetan susar TL sempre ajuda maske ho valor ki’ik .

“Amerika mós ita fó osan oituan, ba Australia, ba Portugal mós ita fó osan oituan, ba Xina, Cuba, Vietnam, Thailandia, Japaun mós ita fó,” dehan PM Xanana. Entretantu povu Timor-Leste iha bazé mós infrenta ki’ak, seidauk asésu ba saude di’ak, seidauk asésu bee moos, sei hela iha uma at, seidauk asésu ba eletrisidade, seidauk asésu ba estrada.

Pior liu mak oan ki’ak sira sei susar atu hetan kualidade edukasaun di’ak. Timor-Leste nia osan husi fundus petroliféru hamutuk billaun $11 dolar Amerika.

Tuir vise Primeiru Ministru ba asuntu Sosial, Fernando La Sama de Araujo hatete, osan petroliféru ne’e mohu dadauk ona.

Nia dehan, númeru osan ne’e ki’ik, nune’e husu ba estadu atu labele laran metin ka dependensia ba osan ne’e. Tuir nia katak, Timor-Leste tenki dezenvolve area seluk atu fó rendimentu ba estadu iha futuru.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.