quarta-feira, 7 de novembro de 2012

“PN Ezije Eis ME Responsabiliza Osan Lakon Millaun U$ 1.4”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 07 Novembru 2012 

Parlamentu Nasional Eziji ba eis Ministru Edukasaun Joao Cancio Freitas atu responsabliza ba orsamentu jeral estadu ho montante millaun U$1.4 dolar Amerika ne’ebe gasta ba sosa ekipamentu Televizaun (TV) edukasaun. 

Planu harii Televizaun ne’e seidauk realiza to’o ohin loron maski mandatu governu Aliansa maioria Parlamentar (AMP) nian remata ona. Deputada Ilda Maria Concecao husi Bancada FRETILIN hatete, eis Ministru Edukasaun Joao Cancio mak iha kompetensia atu responsabliza ba orsamentu ne’ebe parlamentu aprova hodi sosa ekipamentu ba televizaun edukasaun nian. 

“Labele duun ba mai, maibe Ministru Edukasaun (iha Mandatu AMP) tenki responsabliza, tanba nia mak osan na’in no nia mak implemental abele sa’e fali ba kompania (Australia),” dehan Ilda maria Concecao iha plenaria uma fukun PN (6/11). 

Antes ne’e, diariu ne’e publika mos katak, eis Ministru edukasaun Joao Cancio freitas duun kompania Lerecia Australia mak lori halai osan ne’ebe atu harii Televizaun hamutuk millaun U$1.4. 

Eis ME ne’e fo sai deklarasaun ne’e hafoin presta deklarasaun iha Komisaun Anti Korupsaun (KAK) relasiona ho harii projeitu televizaun Edukasaun iha tinan 2009. 

Orsamentu jeral Estadu hamutuk millaun U$2 dollar Amerika ne’ebe Parlamentu nasional aprova hodi harii Televizaun edukasaun maibe to’o agora seidauk realiza. Iha parte seluk, deputada Carmelita Monis husi Bancada CNRT ne’ebe antes ne’e, iha ukun Governu AMP nian, defende maka’as programa Governu AMP tau todak ba eis ME katak, fo kompetensia tomak ba Ministeriu publiku atu haree didiak kazu ne’e tuir evidensia ne’ebe iha, hodi prosesa tuir lei tanba halakon povu nia osan. 

 “Ita intrega ba instituisaun kompotente atu haree se mak iha liu dever atu toma responsablidade ba osan estadu nia ne’e,” dehan Carmelita.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.