terça-feira, 27 de novembro de 2012

“Relatoriu Deloit Ba Ezekusaun Orsamentu Iha Iregularidade Ministeriu Agrikultura”

.

Notisia Husi TVTL - Segunda-Kalan, 26 Novembru 2012 

Deklarasaun Politika husi bancada FRETILIN kona ba relatoriu deloit ne’ebe hateten, iha iregularidade ba ezekusaun orsamentu Jeral Estado iha Ministru Agrikultura. 

 Deklarasaun Politika ne’e hamosu tendensia politika entre Bloku Koligasaun no Opozisaun iha uma fukun Parlamentu Nasional. Segunda feira (26/11), iha uma fukun Plenaria Parlamentu nasional, Bancada Opozisaun FRETILIN hala’o deklarasaun Politika kona ba relatoriu Deloit ne’ebe tuir lolos Governu liu husi Ministeriu das Financas anunsia ba publiku iha fulan Julu tinan 2012 kona ba ezekusaun orsamentu Jeral Estado durante tinan 2009 to’o 2012. 

Maibe relatoriu ne’e rasik, tuir opozisaun seidauk publika husi governu tamba ne’e, liu husi deklarasaun Politika Opozisaun anunsia tamba iha relatoriu ne’e hateten, iha iregularidade neebe boot iha Ministeriu agrikultura. 

“Relatoriu deloit ne’e liu-liu iha Ministeriu Agrikultura ne’ebe fo malu deit, ninia kontratu laiha, iha deit komitmen, iha deit asina kontratu ne’ebe mak husi knaal ne’ebe lalos nian, ida ne’e mak hakerek iha ne’eba, I aat liu maka la tuir prosidementu ne’ebe mak Ministeriu Financa halo, hanesan projeitu ba irigasaun, projeitu ba traktores, projeitu hotu-hotu ne’ebe mak iha Ministeriu agrikultura iha iregularidades barak ho montante ida ke boot, ne’ebe sai husi sira nia relatoriu ne’e rasik, Bancada FRETILIN kestiaona tamba lolos tenki uza povu nia osan ho kuidadu” deklara Bancada FRETILIN. 

Iha parte seluk kona ba deklarasaun Politika ne’e bancada PD konsidera seidauk hetan relatoriu deloit ne’e, maibe sei haree no kuandu iha failansu ruma presiza atu hadia. Deklarasaun Politika husi Bancada FRETILIN ne’e konsege hamosu tendensia Politika entre bloku no opozisaun tamba bloku koligasaun rasik seidauk hatene relatoriu ne’ebe fo sai husi Deloit. . 
,

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.