terça-feira, 20 de novembro de 2012

“Xanana Ameasa La Fo Han Kriminozu”

.

Jornal Independente - Tersa-feira, 20 Novembru 2012 

Primeiru Ministru nu’udar mos Ministru Defeza no Seguransa sei la tolera Joven sira ne’ebe hakarak kria instabilidade iha rai laran bainhira misaun organizasaun Nasoens Unidas remata iha fulan Dezembru tinan ida ne’e. 

 Xanana apela ba Joven sira atu labele tuda malu,” se tuda malu hau haruka kaer no la bele fo han,” dehan PM Xanana Gusmao ba Jornalista sira, hafoin fila hikas husi nia vizita, iha Aeroportu Internasional, Nikolau Lobato, Dili, (19/11). 

Nuudar Ministru Defeza no Seguransa nia sei la tauk wainhira ema kondena nia halo violasaun ba direitu umanu tamba la fo han ba ema sira ne’ebe invove iha problema baku malu no tuda malu. 

“Hau Xanana, hau Ministru Defeza no seguransa mak koalia, se mak halo problema, hau mak sei haruka polisia ba kaer imi depois mak imi hakilar direitus humanus hodi lori hau ba Tribunal Internasional,” hateten Xanana. 

 Xanana mos rona informasaun katak, grupu balun sei kria instabilidade iha rai laran hafoin misaun UNMIT remata. 

“Hau dehan se mak ulun fatuk to’os, ita tau ses tiha lai diretus umanus depois mak ita rezolve, hau halo ida ne’e tanba hau hanoin imi nia futuru, hau hanoin nasaun nia futuru,” afirma Xanana. 

Entertantu komandante operasaun PNTL, Siperitendente Xefi Armando Monteiro hatete, PNTL oras ne’e dadaun hala’o operasaun maka’as iha area hotu iha teritoriu tomak hodi antisipa instabildiade iha rai laran.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.