quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

“Atuasaun Hasoru CPD-RDTL Hein Desizaun PM Xanana”

.

Jornal Independente - Kinta-feira, 06 Dezembru 2012 

Adjuntu komandante Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Komisariu Afonso de Jesus hateten, intervensaun PNTL ba asaun grupu CPD-RDTL sei iha deskusaun nia laran. 

PNTL sei hein autorizasaun Ministru Defeza no Seguransa Xanana Gusmao ba asaun grupu CPD-RDTL nian nebe deskonfia hatauk komunidade ho sasan kroat no uza farda militar (semi militar), iha Distritu Manufahi inklui iha Distritu balun. 

 “Ida ne’e ami sei deskute hela hodi bele hetan desizaun ruma,” Komisariu Afonso deklara kestaun ne’e hodi responde perguntas Jornalista kona ba asaun CPD-RDTL, iha edifisiu Sekretariu Defeza no seguransa no Kuartel Jeral Fatuhada, Kuarta (05/12). 

Tuir Komisariu Afonso katak, intervensaun PNTL sei presiza halo aproximasaun hodi halo deskusaun klean, tanba membru CPD-RDTL mos nuudar sidadaun Timor-Leste. 

Entertantu, Xefe Estadu Maior F-FDTL, Maijor jeneral Lere Anan Timur hatete, durante CPD-RDTL seidauk kria instabilidade iha rai laran, atuasaun sei la akontese, tanba dala ruma konsentrasaun CPD-RDTL mos bele fo kontribuisaun diak ba estadu. 

Nune’e, Prezidenti Republika Taur Matan Ruak husu ba Polisia nasional Timor Leste (PNTL) no F-FDTL atu iha responsablidade ba seguransa rai laran nian, bainhira mandatu UNMIT remata iha loron 31 fulan Dezembru tinan ida ne’e. 
 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.