segunda-feira, 17 de dezembro de 2012

“Bispu Basilio: Osan Sai Komparasaun”

.

Jornal Timor Post - Segunda-feira, 17 Dezembru 2012 

Bispu Dioseze Baucau, Don Basilio do Nascimento hateten, mundu modernu ohin loron, mentaliza ema hotu hodi fo valor komparasaun ema nia isin lolon no ema no kbiit matenek nia ho osan. 

 “Keta haluha katak ohin ita nia mundu ne’e halo ita ema ne’e hanesan vale osan de’it, labarik feto ida oin diak ema sukat ho osan, labarik mane ida nia matenek ema sukat ho osan,” Bispu Basilio hateten lia hirak ne’e iha ninia omilia, bainhira prezdi selebrasaun missa festa Nossa Senhora Imaculada Consecao no mos misa sakramentu krizma ba krizimadu ema nain 281 iha katedral Baucau, Sabadu (9/12). 

Bispu hatutan, buat ne’ebe ema hakarak halo at uza mos ho osan, organizasaun hirak iha mundu ohin loron hakilar direitus umanus, maibe hirak ne’e duni mak estraga labarik feto, labarik mane, estraga kazais, estraga ema nia vida, fo osan atu hola sasan. 

“Buat lubuk ida ne’ebe hin loron komete iha mundu ne’e, iha maromak nia ukun fuan dehan katak sala, ita hotu tuir dalan modelu ida ne’ebe tuir dalan maromak nian ukun fuan ka tuir modernu hirak ne’ebe ohin loron mai,” Bispu Basilio preokupa. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.