quarta-feira, 19 de dezembro de 2012

Deputadu CNRT Rekonese: “Kompania Malandru, Projeitu La Benefisia Povu”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 19 Dezembru 2012 

Prezidenti Komisaun E asuntu infra-estrutura, Pedro da Costa hateten, kompania balun la hatudu sira nia responsablidade tanba hakarak atu hetan deit osan hodi la preokupa ho kualidade projeitu. 

Pedro hato’o kestaun ne’e, bazeia ba fiskalizasaun ne’ebe komisaun E halo ba projeitu bee moos iha teritoriu Timor Leste tomak. 

“Empreza ne’ebe kaer projeitu ne’e laiha kbiit atu hala’o no balun laiha responsablidade, sira hakarak deit hatama osan barak ba bolsu, dehan Deputadua husi Bancada CNRT ne’e iha sesaun plenaria Parlamentu, (18/12). 

Tan ne’e, nia dehan, dadaun ne’e presiza halo supervizaun koretu no dezenu ne’ebe diak molok halo porjeitu , atu nune’e bele fo duni benefisiu ba komunidade sira. 

“Dezenu ne’ebe sira halo la dun diak tanba uka kain ne’ebe presiza bee no tanki hira mak atu halo ne’e la kumpletu,” nia informa. 

 Pedro dehan, presiza kontribuisaun ba sidadaun hotu atu konserva no kuidadu kanalizasaun ne’ebe iha. Aliende ne’e, deputadu ne’e mos kestiaona kona ba kualidade estrada. 

Tuir nia, kompania sira ne’ebe halo estrada laiha kualidade, tanba la bazeia ba dezenu maibe halo tuir deit sira nia hakarak.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.