quarta-feira, 12 de dezembro de 2012

“Deskonfia Assanami Halo Korupsaun”

.

Jornal Timor Post - Kuarta-feira, 12 Dezembru 2012 

Bancada FRETILIN eziji Komisaun Anti Korupsaun (KAK) atu halo investigasaun ba Ministru Agrikultura no Peskas (MAP) no Ministru Defeza no Seguransa (MDS) tanba tuir relatoriu deloitte ne’ebe fo sai katak, Ministru rua ne’e pratika korupsaun maka’as. 

 “Hanesan Timor oan ami triste tebes, tan ne’e, hakarak ejiji ba KAK atu investiga Ministru Agrikultura no Peskas no Ministru Defeza no Seguransa ne’ebe gasta osan arbiru, tuir relatoriu Deloitte fo sai,” Deputada Bancada FRETILIN Maria Angelica levanta informasaun ne’e iha Plenaria PN, Tersa (24/12). 

Maria hatutan, se reprejetante povu iha Parlamentu Nasional maka nonok hela deit no husik autor membru governu sira ne’ebe laiha nasionalizmu sira kontinua gasta osan povu nian arbiru, signifika kontribuis redus rikusoin ne’ebe iha rai laran. 

“Hanesan Timor oan, ami triste tebes, maske dala ruma desizaun politika mak halo ami foti kartaun aprovadu hela deit, maibe bazeia ba realidade relatoriu Deloitte ne’ebe fo sai ami triste tebes,” nia dehan. Nune’e, Hatan ba kestaun ne’e, Ministru Agrikultura no Peskas (MAP), Mariano Asanami sabino hateten, nia parte pronto atu hatan iha Tribunal, wainhira instituisaun komisaun Anti Korupsaun (KAK) halo investigasaun loloos kona ba relatiru Deloitte ne’ebe deskonfia iha korupsaun. 

 “Hau nakloke ba instituisaun hotu-hotu bele ba haree direta oinsa lala’ok ezekuta osan no asinante prosesu tender,” dehan Asanami ba jornalista sira iha Parlamentu Nasional (11/12). 

Nia hatutan tan katak, atu harii konstrusaun estadu husu atu hotu-hotu labele klandestina ka labele foti dadus husi kotuk para levanta iha publiku. 

 “Ita koalia kona ba konstrusaun estadu ne’e katak, boot ka kiik iha lei nia okos, labele akontese hanesan krizi 2006, ema lubun iha krizi laran maibe povu kiik maka tama kadeia no boot sira ne’e la’o lakon tiha,” nia tenik. Relasiona ho relatoriu deloitte, Asanami hateten, tuir regras, relatriu Deloitte ne’e, Ministru agrikultura mak ‘tangapi’ lai atu dehan deit katak, dadus sira ne’ebe Deloitte buka, ninia Ministeriu nunka iha iregularidade tenderizasaun, maibe nia agradese ba Deloitte sira nia servisu atu hadia diak liu tan. 

 “Ami mos agradese ba Deloitte nia servisu diak, tanba ne’e ita presija hadia jestaun, tanba ita hotu jere povu nia osan no importante maka iha Parlamentu tenki levanta buat ne’ebe loloos. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.