quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

“Ema Deskuinesidu Hahu Sobu Fatin Dom Boaventura”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 05 Dezembru 2012 

Ema deskoniesidu iha area Luak, Distritu Manufahi, hahu sobu ekipamentu balun iha fatin serimonia sentenaria tinan 100 Don Boaventura no proklamasaun 28 Novembro nian. 

 Deputado Arao Noe de jesus hateten, ekipamentu ne’ebe hetan sobu mak lampu eletrisidade, odamatan haris fatin no ekipamentu seluk tan. 

“Hau husu ba Governu para tau ona seguransa no pesaol limpeza atu bele asegura fatin istoriku ne’e atu sai fatin turizmu baa ban bain rua,” dehan nia, liu husi plenaria Uma Fukun parlamentu nasional, (04/12). 

Kestaun hanesan mos deklara husi deputado Loenl Marcal husi bancada FRETILIN katak, fatin ne’eba hahu estraga husi ema deskoinesidu, tanba area Luak dook husi Distritu manufahi nian. 

Tamba tuir nia, bainhira Governu la kria lalais politika iha tempu ba imediata hodi haruka pesoal seguransa no ema atu seguransa iha fatin ne’eba, sasan sira ne’e bele hetan estraga hotu. 

Nune’e mos, komunidade sira husu mos ba Governu atu kria moru provizorio ba estatua Dom Boaventura nian atu labele hetan estragus. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.