domingo, 30 de dezembro de 2012

Ferik no katuas iha Timor Leste nia laran sei kiak no terus nafatin

.

Maroby Mahatcrae Annan

Maske V Governo Konstitusional Aumenta ona osan ba Terceira Idade maibe, Ferik No Katuas sira kontinua terus no kiak hanesan akontece dadauk iha suco Kuluhun.

Avo mane ida ho Naran Venancio F Calado(67 Anos) husi Sub-distritu Bazartete distritu Liquica no Nia Kaben Leonora Da Cunha (70 Anos) ne’ebe mai husi sub-Distrito Laclo Distrito Manatuto moris iha uma ki`ik ida nebe ho kondisaun la dun diak. 

Tuir Observasaun iha dia 28/12/2012 iha oras tuku 04:00 Primeira Dama Timor Leste Dra. Isabel Da Costa Ferreira halo vijita ba Residencia Madres Madalena de Cannosa (MACANO) Kuluhun i hetan informasaun husi padre Paulo katak Avo Venancio moras , ho ida ne`e Primeira Dama halao kedas nia vijita emergencia ba residencia Avo Venancio iha suco kuluhun besik iha ponte Mau-Felu hodi hare direitamente avo ne`e nia kondisaun moris.

Tuir observasaun iha fatin neba Avo nia uma ne`e ho kondisaun nebe la diak. Avo ne rasik Informa katak lor-loron Avo ne`e Lori Aimanas, Bua, Ahu no Malus ba fa`an Haleu kapital Dili maske nia rasik laiha ona forsa, maibe nia rasik dempre esforsu a’an fan sasan hodi sustenta sira nia nessecidade lor-loron iha nian, Avo ne`e hela besik iha Mota Mau-Felu, waihira udan bo`ot no mota tun sempre estraga Avo Venancio nia uma. 

Ida ne`e hanesan informasaun ida nebe atu hato`o ba ukun nain sira no atu la bele to`o tempo eleisaun mak ba buka votus maibe to tempu ukun haluha tiha nia povu sira nebe kiak no terus, i fo hanoin mos ba amigos ou kolega sira nebe riku la bele hare deit ba ita nia an maibe precisa mos atu fahe ita nia riku sira ne`e ba ita nia kolega sira seluk nebe sei moris iha kiak no terus nia laran, i laos Avo Venancio ho Avo Leonora deit maibe iha ferik no katuas iha Timor Leste nia laran mak kiak no terus nafatin.
.
. 

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.