quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

“FRETILIN Eziji KAK Investiga MAP Ho MDS”

.

Jornal Timor Post - Kuarta-feira, 05 Dezembru 2012 

Bankada Partidu FRETILIN iha uma fukun Parlamentu nasional (PN) aziji ba komisaun Anti Korupsaun (KAK) atu investiga Ministeriu Agrikultur no Peskas (MAP ho Ministeriu Defeza no Seguransa (MDS) ne’ebe iha indikasaun halo pratika Korupsaun. 

 “Hanesan Timor-oan, ami eziji ba KAK atu investiga Ministeriu Agrikultura no Peskas, ho Ministeriu Defeza no seguransa ne’ebe gasta osan arbisu, tuir relatorio deloitte fo sai,” levanta Seputada Maria Angelica iha plenaria PN (04/12). 

 Hanesan reprejetante povu iha uma fukun PN, nia husu ba membru Parlamentu Nasional hotu labele nonok no husi autor memebrus governu sira ne’ebe gasta osan povu nia arbiru. 

 “Se ita konsente nafatin iregularidade ne’ebe Ministeriu balun halo hanesan buat ne’ebe hakerek iha relatoriu Deloitte, entaun ita sira ne’e mos kontinua redus no halakon ita nia rikusoin iha rai laran,” dehan Maria. 

Iha parte seluk, Deputadu Duarte Nunes husi bancada CNRT hateten, CNRT konkorda halo investigasaun ba Ministru rua ne’ebe naran publika iha relatoriu deloitte karik ne’e los duni. “Ami konkorda KAK halo investigasaun ba MAP no MDS hodi hatene lolos justifikasaun iha relatoriu Deloite, atu nune’e bele hatene relatorio ne’e los duni ou lae,” dehan Duarte. 

Entertantu, Deputadu Arao Noe husi bancada CNRT mos sujere atu lori kazu ne’e ba Tribunal, se karik iha evidensia forte, duke koalia deit iha uma fukun Parlamentu nasional laiha rejultadu. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.