quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

“KAK Prontu Investiga MDS no MAP”

.

Jornal Independente - Kinta-feira, 06 Dezembru 2012

Komisaun Anti Korupsaun (KAK) pronto atu halo prosesu investigasaun ba Ministeriu Defeza Seguransa (MDS) no Ministeriu Agrikultura ne’ebe viola lei aprovizionamentu tuir relatoriu deloitte hateten.

Auditor internasional Deloite deskobre Ministeriu Agrikultura Peskas ho Ministeriu Defeza Seguransa viola lei aprovizionamentu tanba projeitu bot sira ne’ebe Ministeriu rua ne’e halo ho sistema single source durante tinan 2009-2011 nian.

 “KAK iha ona agenda investigasaun,” dehan Komisariu Komisaun Anti Korupsaun Aderito de Jesus Soares iha Timor Plaza (Kuarta/12). Komisariu KAK ne’e dehan, nia parte rekoila ona informasaun kona ba relatoriu Deloite ne’ebe deskonfia Ministeriu Defeza Seguransa no Ministeriu Agrikultura Peskas viola lei aprovizionamentu ba orsamentu jestaun finanseiru.

Maski nune’e, komisariu Aderito lakoi publika ajenda investigasaun tanba, ne’e segredu justica. Iha fatin hanesan, Prezidenti Partidu opozisaun FRETILIN Francisco Guterres Lu-Olo eziji ba Prokuradori Jeral da Republika (PJR) no Komisaun Anti Korupsaun (KAK) atu investiga Primeiru Ministru Xanana Gusmao nuudar Ministru defeza Seguransa no Ministra Financas Emilia Pires, relasiona ho relatoriu Deloite ne’ebe sita erru barak iha Governu laran.

Entertantu deskonfia Ministra Emilia Pires fo projeitu ba nia kaben tuir media nasional balun fo sai foin lalais ne’e. 

Tuir Lu-Olo dehan, iha momentu ida hanesan ne’e PJR ho KAK tenki halo asaun hodi hetan lia los. “ITa hatene kazu sira ne’e hotu, hau hanoin Ministeriu Publiku ho KAK halo ona investigasaun para se mak halo sasan sala hanesan ne’e, se mak halo korupsaun, nia tenki ba iha Tribuna,” dehan Lu-Olo iha Timor Plaza (05/12).

Lu-Olo dehan, maske lei Anti korupsaun seidauk iha, ba KAK atu aforsa instituisaun ne’e maibe iha kodiku penal TL hodi bele investiga se deit mak deskonfia involve iha aktu korupsaun. Lu-Olo dehan tan, iha membru governu balun ne’ebe foin mak assume kargu riku derepenti. Eis Prezidenti Parlamentu nasional ne’e dehan, orgaun sira seluk hanesan parklamentu Nasional ho PDHJ mos tenki ativu hala’o sira nia knaar bainhira iha informasaun ne’ebe sai iha publiku kona ba membru Governu ruma pratika KKN.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.