sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

“Ku’a Salariu Funsionariu Publiku”

.

Jornal Timor Post - Sesta-Feira, 28 Dezembru 2012 

Prezidenti Komisaun Funsaun Publika (KFP), Liborio Pereira hateten, lei hatur klaru tiha ona ba funsionariu publiku ne’ebe mak la kumpri loron toleransia pontu ne’ebe mak governu fo sei hetan sansaun displinar ba funsionariu kuaze atu rua resin. 

 “Toleransia pontu ne’ebe mak Governu fo atu tulun Funsionariu publiku hotu realiza festa familiar lao diak, um dia antes festa no um dia depois, maibe depois toleransia de pontu sira falta nafatin tenki kua sira nia salariu, tanba funsionariu viola ona sira nia dever de asedida,” Prezidenti KFP, Liborio hateten (27/12) ba Jornalista sira depois desimina lei funsaun publiku ba funsionariu Prezidensia Republika iha Palasio Prezidensial Bairo-Pite, Dili. 

Tanba ne’e Luborio hatutan, funsionariu publiku ne’ebe falta laiha justifikasaun salariu kua tuir loron, hanesan fulan funsionariu sira serviso loron 20 um tersu, tanba ne’e salariu kada fulan hira fahe ba loron 20 no falta loron hira nian. 

“Sansaun emediata mak ko’a osan, ital abele fo sansaun seluk fali, tanba ne’e kuandu falta to’o loron 10 foti prosesu displinar, mais to’o fali loron 21 hasai deit ona tanba konsidera abandona serviso,” Liborio dehan. 

Liborio haktuir tan katak,” Hau nia relatoriu seidauk ba Parlamentu Nasional maibe, Jornalista husu ona hau dehan sai katak, tinan 2012 ita iha prosesu displinar atus rua resin, ita desidi ona 120, husi 120, ualu nolu resin mak hetan ona sensaun, sansaun oioin, balun repensaun, balun multa no balun suspensaun aktividade no demisaun,” Liborio esplika. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.