terça-feira, 18 de dezembro de 2012

“ME Manipula Osan Kuzineirus”

.

Jornal Timor Post - Tersa-feira, 18 Dezembru 2012 

Kuzineru merenda eskolar iha Eskola Primaria hotu iha Distritu Ermera fulan 6 periodu rua ona seidauk simu sira nia subsidiu, parte Ministeriu Edukasan rasik hateten dehan, transfere ona ba konta bankaria maibe kuzineiru sira rasik seidauk simu to’o agora. 

“Kuzineru sira lamenta tanba sira nia subsidiu fulan 6 periodu rua to’o agora seidauk simu, wainhira ami konfirma diretor jeral Ministeriu Edukasaun nia dehan, transfere ona ba konta bankaria distritu, mais parte tekniku edukasaun Distritu Ermera to’o agora seidauk selu kuzineiru sira, ami la hatene ida ne’ebe mak bosok,” kestiaona deputadu agostinho Lay iha Plenaria PN (17/12). 

Tanba ne’e, Deputadu ne’e husu ba Ministru Edukasaun atu fo atensaun ba nia ema tekniku sira iha distritu, li-liu parte tekniku edukasaun Distritu Ermera atu servisu ho didiak, katak buat ne’ebe merenda eskolar tenke intrega ba eskola, la’os osan haruka ona maibe sira bosok tun sa’e. 

 Nune’e, nia husu ba Ministru Edukasaun tenki rejolve urjenti, tanba loron boot Natal no tinan foun besik ona, kuzineru sira mos presiza osan ba sira nia familia. 

Nia mos deskonfia, parte tekniku edukasaun sira iha Distritu Ermera iha intensaun atu manipula Kuzineru sira nia osan.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.