quarta-feira, 12 de dezembro de 2012

“MF Emilia Rekonese Selu Funsionariu Mate Klamar”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 12 Dezembru 2012 

Bankada FRETILIN kritika maka’as governu, liuliu Ministeriu Financas tanba relatoriu Deloitte no pareser Tribunal de kontas estadu 2011 identifika financas selu funsionariu mate klamar (Funsionariu ne’ebe mate ona).

 Entertantu, Ministra Financas Emilia Pires rekoinese komesa identifika ona katak, iha konta bankaria funsionariu publika balun osan tama maibe ema nain la simu. Ministra ne’e responde hafoin xefe Bancada FRETILIN deklara iha plenaria orseik bainhira debate pareser Tribunal de Kontas kona ba kontas estadu 2011 nian iha Parlamentu Nasional. 

 Aniceto dehan, relatoriu Deloitte no pareser Tribunal de Kontas identifika katak iha tinan 2011 governu selu funsionariu mate klamar. 

“Iha relatoriu Deloitte mos durante 2011 iha pagamentu ba funsionariu ne’ebe mak la ejiste, no funsionariu ne’ebe mak la iha ona vinku laboral,’ deklara Aniceto iha PN. 

Aniceto mos kritika tanba, durante tinan 2011, ministeriu ida-idak lori osan iha aitem bens serviso hodi rekruta asesor no familia no kolega husi partidu. Aat liu tan, Aniceto dehan, iha Ministeriu balun kontrata ema maibe fizikamente ema la servisu no fulafulan simu osan estadu deit. 

 “Ate balun hatama naran no iha deit dokumentu kontratu maibe fizikamente ema la servisu, iha 2011 ita rona mos ema pro otonomi balun hela iha Kupaun no atambua maibe naran tama iha lista empregadu Ministeriu balun, i fulafulan simu osan premanente,” dehan Aniceto. 

Aniceto dehan, FRETILIN kritika tanba failansu ne’e Deloitte no pareser Tribunal de kontas nian iha tinan 2010 identifika ona maibe la hadia. 

Entertantu, Ministra Financas Emilia Pires rekonese, iha dadus ba funsionariu publiku ne’ebe mak la hanesan ho Komisaun Funsaun Publiku (KFP) no Ministeriu Financas parte tizoreiru nian. 

Emilia dehan, iha numeru funsionariu publiku ne’ebe KFP aprezenta hamutuk ema nain 34 mill no Ministeriu Financas parte tizoreiru ne’ebe kada fulan selu iha ema nain 32 mill de’it. 

Tanba ne’e, Emilia dehan, oras ne’e dadaun sira buka hela meus ida ne’ebe diak atu identifika funsionariu mate klamar sira ne’e. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.