segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

PN Tenki Bolu MF Fo Esplikasaun ba Nia Rezidensia

.

SUARA TIMOR LOROSAE - Segunda, 03 Dezembru 2012 

DILI- Deputadu bankada FRETILIN Joaquim dos Santos hateten, Parlamentu Nasional (PN) tenki bolu Ministra Finansas (MF) Emilia Pires, hodi fo esplikasaun klean konaba ninia rezidensia nebe’e maka halo iha Farol. 

“ Parlamentu tenki bolu MF, tanba ida ne’e obrigasaun Parlamentu atu rona MF nia deklarasaun konaba alegasoens ne’e,” hateten Deputadu Joaquim ba STL iha uma fukun PN Segunda (03/12). 

Katak Deputadu Joaquim, Se kazu MF ne’e los, tanba agora iha prosesu investigasaun, balun investiga no balun halo verifikasaun, buat sira ne’e prosesu seidauk to’o iha kebenaran. 

KAK mos seidauk fo deklarasaun. Deputadu bankada PD Adriano João hateten, foin lalais debate orsamentu ratifikativu, MF mos fo esplikasaun ona konaba preokupasaun ne’e.  Jasinta Sequeira 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.