quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

Presu Nesesidade Kontinua Sa’e; “Deskonfia FP Kon-Kalikon”

.

Jornal Timor Post - Kinta-feira, 06 Dezembru 2012 

Presu nesesidade kontinua sae iha Merkadu liu-liu iha kapital Dili tanba deskonfia Funsionariu Publiku (FP) halo kon-kalikon. 

 “Hau deskonfia maluk sira ne’ebe servisu iha parte Governu, liu-liu merkadoria nian halo kon kalikon ho negosiante, liu-liu importador sira atu hetan persen,” dehan Dekano FISIPOL UNTL, Martinho Pereira ba Jornalista sira iha Kampus UNTL Lama, foin lalais ne’e, relasiona ho folin nesesidade baziku ne’ebe kontinua sa’e maka’as. 

 Agora atu halakon ne’e liu husi ne’ebe, ne’e fila fali ba ema ida-idak nia nasionalismu hodi hadomi nia rain ho malu sira ou hadomi ninia an atu riku lalais, servisu ida ne’e atu atende publiku, lolos nia tenki hanoin ida ne’e katak, se halo ida ne’e bele halo sofre maluk Timor oan sira. 

 “Governu laiha kapasidade atu kontrola inlas (Folin sasan sae), tanba Governu rasik mak kria hela inlas ne’e, implas ne’e mosu tanba osan ne’e sai barak liu maibe produtu ne’e la aumenta i at liu tan sei depende ba produtu rai liur,” Martinho hateten. 

 Sasan sira ne’e mai husi liur hotu, bainhira osan sai barak liu husi, hanesan veteranu sira simu, idozus sira simu no salariu boot ne’ebe ema balun simu ne’e, konsikoensia folin sasan tenki sa’e. Tanba sasan la aumenta maibe, ho osan ne’ebe sai barak liu entaun akontese iha hokum merkadu hodi hamosu folin sasan tenki sa’e. 

Nia mos hatutan tan katak, lolos Ministeriu komersiu Industria no Ambiente la konsege kontrolo ba folin sasan, dala ruma Governu halo finzi book a’an oituan wainhira ita nia sosieade hakilar.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.