terça-feira, 18 de dezembro de 2012

“Proposta Lei OJE 2013 U$ 1.797.519”

.

Jornal Nacional Diario - Segunda-feira, 17 Dezembru 2012 

Sekretariu Estadu Asuntu Parlamentu (SEAP), Terezinha Viegas informa katak, Proposta lei orsamentu Jeral Estadu (OJE) aprova ona husi konsellu Ministru ho montante dolan um bilaun sete centos noventa sete milhoens, Quinentos diza Nove mil (U$ 1.797.519), no hein deit atu aprejenta ba Parlamentu Nasional. 

“Proposta agora tama ba fim de ano, ita tama ba proposta submisaun, proposta orsamentu Jeral do Estadu 2013 nian, I montante husi proposta da lei ne’e U$1.797.519, nune’e tama ba parlamentu atu bele haree,” Sublinha Terezinha Viegas ba Jornalista sesta (15/12) iha Parlamentu Nasional. 

Terejinha Viegas akresenta, ida ne’e inklui ona fundu rekorente, kapital infraestrutura no mos kapital humanu. Nia hatutan tan katak, iha inisiu proposta ne’e hetan ajenda husi sub misaun ba parlamentu nasional iha 6 Dezembru. 

Maibe ikus mai iha fali evolusaun ne’ebe mak mosu, tanba hetan aprovasaun ba organiku Ministeriu Obras publiku no Ministeriu Solidaridade iha organiku ne’e seidauk entrega sira nia orsamentu. 

Tanba ne’e mak husi parte governu husu adiamentu ba parlamentu liu husi konferensia lidere, atu husu adiamentu ba 18 Dezembru. Nia dehan, kuandu ajenda ona iha lenaria, proposta ne’e sei hetan diskute iha loron 13, tantu loron tolu ba generalidade, no loron sanulu ba especialidade. 

Husi ne’e, bainhira aprova tiha orsamentu espesialidade, no final global sei pasa fila fali ba komisaun C atu komisaun C verifika lolos dekretu lei ne’e. Nune’e, depoia komisaun C aprova tiha, sei haruka ba Prezidenti parlamentu Nasional atu haree didiak, hafoin prezidenti PN haruka fila fali ba PreZidenti da Republika atu promulga.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.